Theo quy định tại điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 (sau đây xin được viết tắt là BLTTHS) thì trong thời hạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa được quyền: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
4  + 9  = ?