Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý xác lập mối quan hệ hợp pháp giữa Nhà nước và người sử dụng đất. Trong pháp luật về đất đai, việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho cá nhân, tổ...
8  + 6  = ?