Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG TẠI ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Trong hơn nửa nhiệm kỳ qua (từ năm 2015 đến nay), Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh luôn nhận thức được vai trò, vị trí, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng nên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đảng ủy thường xuyên quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của Đảng cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến các chi bộ trực thuộc và đảng viên trong toàn Đảng bộ và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo quy định của Đảng.

Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy đã ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra; Hàng năm, bám sát các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu Đảng ủy xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm.Đảng ủy phân công Đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ và thực hiện trách nhiệm giám sát đối với chi bộ, thường xuyên báo cáo tình hình giám sát cho Đảng ủy trong các cuộc họp Đảng ủy thường kỳ.

     Hàng năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và các chi bộ trực thuộc đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 30, Điều lệ Đảng phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi đơn vị,cụ thể:

      Đảng ủy tiến hành kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 03 cấp ủy viên là Bí thư chi bộ; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra 03 tổ chức đảng và 03 cấp ủy viên là Bí thư chi bộ. Nội dung kiểm tra việc Chấp hành Nghị quyết, Điều lệ và quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; thực hiện nhiệm vụ Bí thư chi bộ; việc thực hiện Đề án của Đảng ủy khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiểm tra công tác tài chính, công tác kiểm tra giám sát; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, việc lãnh đạo công tác tư tưởng, quản lý giáo dục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

     Qua kiểm tra cho thấy các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành tốt nội dung kiểm tra, các cấp ủy viên đã thể hiện tính chủ động cũng như vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên.

     Các chi bộ trực thuộc đã tiến hành kiểm tra đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng (Năm 2015: 09 đảng viên; Năm 2016: 09 đảng viên; Năm 2017: 08 đảng viên, Năm 2018: 10 đảng viên). Nhìn chung chất lượng và hiệu quả các cuộc kiểm tra cơ bản đã đáp ứng được nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên theo kế hoạch đã đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm như:

Năm 2015: Kiểm tra, giám sát công tác Đại hội Đảng tại các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017 và Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Năm 2016: Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm 2017: Kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về  tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm 2018: Kiểm tra, giám sát việc tiếp tục thực hiệnNghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn,đẩy lùi sự suy thoái về  tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; khắc phục những tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017.

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh đã được cấp ủy, chi bộ và Uỷ ban Kiểm tra đảng ủy tham mưu triển khai, thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả nhất định, góp phần giữ vững kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã bám sát các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thực hiện đúng quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra, chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định; các thành viên Ủy ban Kiểm tra đều phát huy trách nhiệm, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số đồng chí đảng viên có lúc chưa nhận thức đầy đủ về phương châm, phương pháp công tác kiểm tra, giám sát, có Chi bộ chưa thật sự xem công tác kiểm tra, giám sát là một chức năng, một khâu của quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nên chưa quan tâm đúng mức đến công tác này, dẫn đến có một vài chi bộ thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên chưa theo đúng kế hoạch đề ra, thiếu chủ động trong tổ chức thực hiện, còn giản đơn phương pháp, quy trình, chưa tích cực nắm bắt, sàng lọc các nguồn thông tin để tiến hành kiểm tra…công tác giám sát chuyên đề chưa thực hiện thường xuyên ở Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc do còn lúng túng trong phương pháp thực hiện.

Từ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại nêu trên, thiết nghĩ để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đảng, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục thực hiện những giải pháp sau:

Một là: Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, đảng viên về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến, quán triệt các văn bản của đảng cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Bí thư các chi bộ cần thường xuyên nghiên cứu nắm vững chủ trương đường lối, quan điểm, Nghị quyết, quy định của Đảng về công tác Đảng và công tác kiểm tra giám sát. Lấy kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát để đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm theo quy định.

Hai là: Các đồng chí đảng viên cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát đảng để góp phần cùng tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ này, tránh nhận thức rằng việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ…

Ba là: Cấp ủy đảng cấp trên cần thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chi bộ, Đảng bộ và Ủy ban kiểm tra cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường tập huấn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảm bảo chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra, giám sát giữa các tổ chức đảng, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát./.

Ngọc Tuyết

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập