Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG(KHÓA XII) VÀ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TƯ TƯƠNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 13/11/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa và Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 22/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 13/12/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về học tập và thực hiện chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Vừa qua, Đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương VIII (Khóa XII)và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho toàn thể cán bộ,  đảng viên trong Đảng bộ. Đảng ủy mời đồng chí Lương Kiên Định Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh và đồng chí Nguyễn Phước Bửu Sơn – Phó trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối là báo cáo viên cấp tỉnh trực tiếp quán triệt và truyền đạt những nội dung cơ bản nhất của Nghị quyết cũng như chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thống nhất về nhận thức và hành động nhằm đưa những nội dung cơ bản của Nghị quyết vào thực tiễn công tác.

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG(KHÓA XII) VÀ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TƯ TƯƠNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2019

           
Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), như:

- Nghị quyết số  36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương;

- Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

-Chuyên đề Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

        Sau học tập Nghị quyết 07 ngày đảng viên tự viết báo cáo thu hoạch về nhận thức của cá nhân căn cứ vào nhiệm vụ của từng vị trí công tác của cán bộ, đảng viên đề xuất những giải pháp tổ chức thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG(KHÓA XII) VÀ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TƯ TƯƠNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
           
Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết, Đảng ủy VKSND tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động số 66-Ctr/ĐU ngày 05/12/2018 để lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 70-KH/ĐU ngày 20/12/2018 triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Tuấn Văn

Liên kết website

Thông kê truy cập