Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Kiến nghị UBND thị xã Ninh Hòa về việc thi hành Bản án hành chính sơ thẩm số 20/2019/HC-ST ngày 09/10/2019 của TAND tỉnh Khánh Hòa

Theo nội dung Bản án sơ thẩm số 20/2019/HC-ST ngày 09/10/2019 của TAND tỉnh Khánh Hòa, Tòa án đã quyết định bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của cụ Trần Thị Bảy về yêu cầu hủy Quyết định số 1828 ngày 03/10/2018 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH01569 ngày 06/02/2015.

Qua kiểm sát thi hành án hành chính bản án trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh  Hòa nhận thấy: Bản án hành chính sơ thẩm số 20/2019/HC-ST của Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà thuộc trường hợp Toà án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện.

Theo điểm a Khoản 1 Điều 311 Luật tố tụng hành chính về thi hành  bản án, quyết định của Toà án, quy định: “Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án về việc không chấp nhận yêu cầu khởi kiện quyết định hành chính … mà quyết định đó chưa được thi hành… thì các bên đương sự phải tiếp tục thi hành quyết định đó”.

Tại Khoản 2 Điều 311 Luật tố tụng hành chính về thời hạn tự nguyện thi hành án được xác định như sau: Người phải thi hành án phải thi hành bản án, quyết định của Tòa án quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án”.

Đồng thời, tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, quy định: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án quy định tại khoản 2 Điều 311 Luật tố tụng hành chính, cơ quan phải thi hành án phải thông báo bằng văn bản tình hình, kết quả thi hành án cho Tòa án đã xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát và cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm, đồng thời báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp”.

Như vậy, theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 311 Luật tố tụng hành chính, thì các bên đương sự phải tiếp tục thi hành Quyết định hành chính số 1828 ngày 03/10/2018; Theo đó, UBND thị xã Ninh Hoà phải có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thi hành nội dung nêu tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1828:

“1. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thị xã Ninh Hoà thực hiện thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi; chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính theo đúng quy định pháp luật; Hướng dẫn người sử dụng đất làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

2. UBND phường Ninh Hải có trách nhiệm phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thị xã cập nhật, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính theo đúng quy định pháp luật”.

Tuy nhiên, đến nay Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà chưa nhận được văn bản của UBND thị xã Ninh Hoà thông báo về kết quả thi hành án, trong việc tiếp tục thực hiện Quyết định hành chính số 1828 ngày 03/10/2018, là chưa tuân thủ các quy định pháp luật được viện dẫn trên. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kiến nghị số 02 ngày 10/3/2020, yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa thi hành Bản án hành chính sơ thẩm số 20/2019/HC-ST của Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà và thông báo kết quả thực hiện cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo quy định./.

Phòng 8

Liên kết website

Thông kê truy cập