Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2018)

Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11)


1. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (gọi tắt là Phòng 11), là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà, có chức năng "giám sát và kiểm sát việc thi hành án dân sự", "kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự, chấp hành viên, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thi hành án nhằm đảm bảo việc thi hành án kịp thời, đẩy đủ, đúng pháp luật" (Điều 12, Luật Thi hành án dân sự); Phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau:
- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hoà. Tham mưu cho Lãnh đạo Viện tỉnh ban hành các văn bản kháng nghị, kiến nghị khi phát hiện vi phạm của các cơ quan THADS và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thi hành án dân sự.
- Quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; theo dõi và đông đốc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các chỉ tiêu kế hoạch đối với Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về công tác kiểm sát thi hành án dân sự; Kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ về chuyên môn nghiệp vụ và việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch công tác đối với các Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới.
- Tập huấn nghiệp vụ, rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, trả lời thỉnh thị án và giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ của các đơn vị huyện, thị xã, thành phố. Xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ theo sự phân công của Lãnh đạo Viện tỉnh và Vụ 11 Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
- Trả lời đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ, việc thi hành án dân sự do Cục thi hành án dân sự tỉnh thi hành. Kịp thời phát hiện vi phạm để kiến nghị và kháng nghị theo thẩm quyền.
2. Cơ cấu tổ chức:
Tổng số biên chế hiện tại của Phòng: 05 đồng chí; gồm: 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, 01 kiểm tra viên sơ cấp, 02 chuyên viên.
3.Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 03 Biệt thự - Nha Trang - Khánh Hoà.
Điện thoại: 058 3523891.

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập