Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII

Thanh tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh

Ngày 16/11/2020, Đoàn Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành công bố Quyết định số 932/QĐ-VKS ngày 16/10/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về thanh tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh.

Thanh tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh
Đoàn Thanh tra công bố Quyết định thanh tra

Theo báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh từ ngày 01/6/2019 đến ngày 30/9/2020 xác định:
Thời gian qua, Cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như Chỉ thị số 30-CT/TW và Kế hoạch số 14-KH/HU ngày 5/4/2016 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện về việc triển khai thực hiện Công văn số 265- CV/TU, ngày 16/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-VKSTC ngày 30/3/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Do thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan và trong nội bộ cơ quan, nên hoạt động của đơn vị luôn đạt được sự đồng tình của các cơ quan tư pháp, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong nội bộ cơ quan. Qua đó, thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, bảo vệ các quyền dân chủ của công chức và người lao động theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành.

Đoàn thanh tra sẽ trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan và tham mưu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kết luận thanh tra trong thời gian tới./.

Thanh tra - Khiếu tố

Liên kết website

Thông kê truy cập