Qua công tác kiểm tra chuyên đề nghiệp vụ 6 tháng đầu năm 2016 tại các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo rút kinh nghiệm chung như sau:
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng VKSNDTC; Hướng dẫn số 07/HD-VKSTC-V11 ngày 07/01/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 11) và Kế hoạch số 1863/KH-VKS-VP ngày 31/12/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa...
Qua công tác kiểm tra chuyên đề nghiệp vụ 6 tháng đầu năm 2016 tại các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành thông báo rút kinh nghiệm số 936/TB-P2 ngày 07/7/2016 như sau:
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo đến các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Phòng trực thuộc và Đội thi của Cơ quan Viện kiểm sát tỉnh một số nội dung của cuộc thi "Chúng tôi là Kiểm sát viên năm 2016" như sau:
< 1 2 3 ... 9 >