Thông báo về việc tạm dừng thực hiện biểu mẫu tố tụng
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo đến các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố và các phòng nghiệp vụ về việc tạm dừng thực hiện hệ thống biểu mẫu tố tụng trong Kiểm sát hoạt động tư pháp

Lấy thông báo tại đây
VKSND tỉnh Khánh Hòa