Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Thông báo về việc thực hiện kỳ thống kê tháng 5 và 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Công văn số 1773/VKSTC-C2 ngày 22/5/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện kỳ thống kê tháng 5 và 6 tháng đầu năm 2017 và Kế hoạch số 729/KH-VKS-VP ngày 21/5/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu:
1. Các đơn vị gửi báo cáo thống kê kỳ tháng 5 (cả phụ lục) và 06 tháng đầu năm 2017 chậm nhất là 09h ngày 05/6/2017 (thứ ba).
2Các đơn vị rà soát lại phụ lục thống kê phát sinh trong các tháng trước, nếu chưa báo cáo thì bổ sung vào danh sách phụ lục tháng 5/2017.

3. Các đơn vị cấp huyện cử cán bộ thống kê trực vào ngày 10/6/2017 (thứ bảy) để kiểm tra, đối chiếu số liệu với Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin./.

Phòng TKTP

Liên kết website

Thông kê truy cập