Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2018)

Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà là đơn vị cấp phòng, trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà; được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà trực tiếp quản lý và chỉ đạo.
Văn phòng tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà thực hiện các công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành tất cả các hoạt động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công tác xây dựng Ngành và các công tác đối nội, đối ngoại của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà; đồng thời giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà.
Văn phòng tổng hợp có các nhiệm vụ sau đây:
+ Nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch; Chương trình công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan đến công tác của ngành Kiểm sát;
+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà; phối hợp với các phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà giúp Viện trưởng tổ chức, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các Quy chế khác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng các kế hoạch; chương trình công tác năm, 6 tháng, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đối với các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà;
+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức, theo dõi, nắm thông tin về vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả các công tác và các hoạt động của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà;
+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng các báo cáo gửi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thường trực tỉnh uỷ; Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh và các loại báo cáo khác theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
+ Giúp Viện trưởng và Hội đồng thi đua - khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà phát động, tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào, các đợt thi đua và thực hiện các tác nghiệp về thi đua - khen thưởng;
+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt động về công tác hậu cần của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà;
+ Giúp Viện trưởng thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước và thực hiện các tác nghiệp về hành chính tư pháp tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà;
+ Giúp Viện trưởng trong việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để phát động, tổ chức các hoạt động khác thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà.
2. Cơ cấu tổ chức:

3. Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Văn phòng tổng hợp - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà.
03 Biệt Thự - Nha Trang - Khánh Hoà
Điện thoại:

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Các bài viết khác

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập