Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác kiểm sát 8 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 và quy chế làm việc của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 17/8/2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ở hai cấp kiểm sát, nhằm đánh giá kết quả công tác 8 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2017. Tại đầu cầu cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng Trần Thanh Thủy, Nguyễn Thanh Hào. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trưởng, Phó phòng, Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên. Tại đầu cầu 08 Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố tham dự Hội nghị có Viện trưởng, Phó Viện trưởng, công chức và người lao động của đơn vị.

Trong 8 tháng đầu năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác số 06/KH-VKS-VP ngày 04/01/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác của Viện kiểm sát nhân dân năm 2017. Hai cấp kiểm sát Khánh Hòa đã bám sát vào Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra để hoạt động và thực hiện chức năng theo luật định đã đạt được một số kết quả ở các khâu công tácthực hiện tương đối tốt công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác kiểm sát 8 tháng đầu năm 2017
Hình tại tại Hội nghị giao ban trực tuyến 2 cấp Kiểm sát 8 tháng đầu năm 2017

Hội nghị đã nghe Lãnh đạo các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố, các Phòng và tương đương trực thuộc Viện kiểm sát tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác trong 8 tháng đầu năm 2017, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, thiếu sót  của từng đơn vị trong thời gian qua, trong đó tập trung vào việc tổ chức và đề ra các biện pháp để đạt được những chỉ tiêu, công tác của năm 2017. Các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa quán triệt một số công tác cần tập trung trong thời gian tới, cũng như giải đáp một số khó khăn, vướng mắc của các đơn vị. 

Hội nghị đã thống nhất thông qua 08 nhiệm vụ trọng tâm của hai cấp kiểm sát Khánh Hòa thực hiện trong 4 tháng cuối năm 2017 như sau:

1.Tập trung chỉ đạo những khâu công tác, đơn vị còn nhiều yếu kém, nhiều chỉ tiêu chưa đạt để khắc phục, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao, bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch đơn vị đã đề ra.

2.Thường xuyên tổ chức cho công chức trong cơ quan, đơn vị nghiên cứu các Bộ luật, Luật về hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 gồm: Bộ luật Hình sự số100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14; Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13. Trong đó tập trung quán triệt, nghiên cứu các quy định mới của luật, các tài liệu hướng dẫn thi hành về những quy định liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của Viện kiểm sát.

3.Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo đối với công chức trong thực thi nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2017 đã đề ra, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện đạt chỉ tiêu các công tác đột phá, trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự để nâng tỷ lệ giải quyết án, giảm số án bị hủy, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm.

4.Tiếp tục kiện toàn bộ máy, thực hiện việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác.Tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh.

            5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ở các khâu công tác, nhất là kỹ năng nghiệp vụ các các quy định mới của luật nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với cán bộ công chức trong toàn ngành.

6.Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, nhiệm vụ của địa phương. Trong đó hoàn thành công tác sơ kết việc thực hiện và sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp với các cơ quan hữu quan ở các khâu công tác.

7.Tập trung tổ chức quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/7/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về "Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân" và Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 28/7/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về "Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp".

8. Tổ chức kiểm tra, thanh tra tại các đơn vị trực thuộc theo kế hoạch đề ra.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác kiểm sát 8 tháng đầu năm 2017
Hội nghị giao ban trực tuyến 2 cấp Kiểm sát 8 tháng đầu năm 2017

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thanh Thủy- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đánh giá cao kết quả mà hai cấp đã đạt được trong 8 tháng đầu năm 2017. Đồng chí yêu cầu Lãnh đạo các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố, các Phòng và tương đương phải chủ động trong công tác;bám sát kế hoạch, chương trình công tác để chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, công tác đã đề ra, không để xảy ra thiếu sót trong công tác; tiếp tục tổ chức quán triệt cho công chức trong đơn vị nghiên cứu Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và những Bộ luật, Luật liên quan, nhất là nghiên cứu thật kỹ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa XIV và công văn số 256/TANDTC-PC ngày 31/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về "Thi hành khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội" để áp dụng đúng Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, tránh sai sót khi thực thi nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan để sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp đã ký kết để phù hợp với những đạo luật mới ban hành; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác. Các Phòng nghiệp vụ tăng cường công tác quản lý lĩnh vực phụ trách ở hai cấp kiểm sát, nâng cao công tác tham mưu cho Lãnh đạo Viện tỉnh trong việc ban hành các thông báo rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác đối với các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố.

Tấn Trung

Liên kết website

Thông kê truy cập