Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban hai cấp kiểm sát quý I năm 2019

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, ngày 20/3/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban Viện kiểm sát hai cấp tỉnh và huyện công tác quý I năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng. Tại đầu cầu Viện kiểm sát tỉnh tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng,Trưởng, Phó phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên. Tại đầu cầu 08 Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố tham dự Hội nghị có Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và chuyên viên.

Trong quý I năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác số 47/KH-VKS-VP ngày 18/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác của Viện kiểm sát nhân dân năm 2019. Trên cơ sở Chỉ thị số 01 và kế hoạch số 47, các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố và Phòng trực thuộc đã xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác năm 2019 của cơ quan, đơn vị, đồng thời đưa ra đưa ra các biện pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch và 03 công tác đột phá của toàn ngành trong năm 2019.
Hội nghị đã nghe Lãnh đạo các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố và Phòng trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện công tác trong quý I năm 2019, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thống nhất đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát năm 2019, trong đó tập trung vào việc tổ chức và đề ra các biện pháp để đạt được những chỉ tiêu, công tác trong 06 tháng đầu năm 2019.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban hai cấp kiểm sát quý I năm 2019
Đ/c Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các Lãnh đạo các Phòng và Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

1. Tập trung rà soát kế hoạch, chương trình công tác năm 2019 và chỉ đạo quyết liệt để thực hiện đạt những chỉ tiêu, công tác trong 06 tháng đầu năm 2019. Trong đó tập trung triển khai và thực hiện 19 nhiệm vụ, 10 chỉ tiêu cơ bản và 03 công tác đột phá theo kế hoạch số 47/KH-VKS-VP ngày 18/01/2019; những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại hội nghị triển khai công tác năm 2019. Văn phòng bổ sung thêm chỉ tiêu trả hồ sơ điều tra bổ sung vào chỉ tiêu công tác đột phá năm 2019 để tổ chức triển khai thực hiện ngay.

2. Tiến hành kiểm sát trực tiếp theo đúng quy chế của ngành và kiểm tra việc thực hiện các kết luận kiểm sát trực tiếp, kiến nghị, kháng nghị đã ban hành trong năm 2018. Trong 06 tháng đầu năm 2019 phải kiểm tra 100% các kết luận kiểm sát trực tiếp, kiến nghị, kháng nghị đã ban hành trong năm 2018.

3. Tăng cường phối hợp với Cơ quan điều tra cùng cấp trong việc đề ra yêu cầu tra, giải quyết đúng thời hạn tin báo, tố giác về tội phạm, giải quyết án hình sự, xác định và giải quyết án điểm, án rút gọn, hỏi cung, phúc cung bị can,… để đạt được tỷ lệ theo kế hoạch đề ra. Trong 06 tháng đầu năm 2019 phải giải quyết đạt 100% số án hình sự trong giai đoạn truy tố và số án tồn của năm 2018 chuyển sang của Cơ quan điều tra.

4. Tăng cường công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án để phát hiện vi phạm và có kháng nghị, kiến nghị kịp thời yêu cầu khắc phục. Tăng cường phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, trong 06 tháng đầu năm phải đạt được 01 phiên tòa/ 01 Kiểm sát viên. Trong tháng 4/2019, Phòng 9 phối hợp với Tòa án cùng cấp chọn 01 phiên tòa để tổ chức trực tuyến rút kinh nghiệm ở hai cấp kiểm sát. Phòng Thống kê phối hợp Phòng 9, Tòa án tỉnh và các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện đạt hiệu quả phiên tòa trực tuyến.

5. Các Phòng nghiệp vụ phải đảm bảo chỉ tiêu ban hành 01 thông báo rút kinh nghiệm/ 01 quý ở các khâu công tác theo chỉ tiêu của ngành đề ra. Trong quá trình thực hiện chức năng kiểm sát, tập trung phát hiện, tổng hợp vi phạm và ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm đối với các cơ quan hữu quan.

6. Triển khai thực hiện nghiêm 02 Quy chế phối hợp mới ký kết giữa Viện kiểm sát tỉnh với Cơ quan điều tra và Tòa án trong giải quyết án hình sự đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất. Viện trưởng Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án cùng cấp tiến hành rà soát và sửa đổi nội dung các quy chế đã ký kết trong lĩnh vực giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác điều tra, truy tố, xét xử án hình sự phù hợp, đồng bộ với các quy chế của Viện kiểm sát tỉnh đã ban hành, nhằm đảm bảo sự chỉ đạo phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án được thống nhất ở cả hai cấp.

         7. Triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-VKS-VP ngày 12/3/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, lưu ý mục 5 Điều 7 của Quy chế. Định kỳ hàng tháng (sau khi có số liệu báo cáo công tác) lãnh đạo Viện kiểm sát cấp huyện phải trực tiếp báo cáo với lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh phụ trách về tiến độ thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu công tác, những tồn tại hạn chế, phương hướng khắc phục của những tháng tiếp theo. Hàng quý, lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh phụ trách làm việc trực tiếp với tập thể lãnh đạo và công chức Viện kiểm sát cấp huyện. Văn phòng có trách nhiệm tham dự và thông báo kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đến các đơn vị để thực hiện. Các loại báo cáo tuần, tháng, 6 tháng, năm,.… của các đơn vị gửi Văn phòng đồng thời phải gửi các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh phụ trách.

            8. Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện, Trưởng phòng 1 trong điều tra, truy tố, xét xử phải tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, các thông tư liên ngành hướng dẫn thực hiện Bộ luật tố tụng hình sự.

9. Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện, Trưởng phòng 1, Chánh Thanh tra thực hiện nghiêm túc mục 13 thông báo số 443 ngày 13/4/ 2018 của Viện kiểm sát tỉnh. Việc sao gửi các quyết định theo mục 13 thông báo số 443 của Viện kiểm sát cấp huyện về Phòng 1,  Thanh tra từ đầu năm 2019 đến nay phải được thực hiện trong tháng 3/2019.

10. Hàng quý Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện, Trưởng phòng 1 phải tổ chức họp kiểm điểm xác định trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên để xảy ra án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, án hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát, án đình chỉ điều tra không phạm tội, tòa án tuyên không phạm tội (đối với từng vụ án cụ thể) xảy ra trong quý. Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh phụ trách, Thanh tra phải tham dự cuộc họp để chỉ đạo kiểm điểm. Biên bản họp kiểm điểm gửi về lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh phụ trách, Thanh tra để tổng hợp báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh trước khi họp giao ban công tác hàng quý. Trong tháng 4/2019 tổ chức kiểm điểm tại Viện kiểm sát thành phố Nha Trang, Viện kiểm sát huyện Cam Lâm, các đơn vị khác bắt đầu thực hiện khi kết thúc quý II/2019. Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện, Trưởng phòng 1, Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh về việc triển khai thực hiện kết luận đã nêu tại mục này.

 11. Năm 2019 và những năm tiếp theo thực hiện nghiêm túc việc định lượng cụ thể thành tích của công tác chuyên môn là căn cứ đánh giá phân loại cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Kiểm sát viên và cán bộ quản lý.

             12. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đối với công chức, người lao động của đơn vị cả về kỷ luật nghiệp vụ và kỷ luật công vụ theo Chỉ thị số 05 ngày 31/3/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự trong ngành Kiểm sát nhân dân”. Tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về trực ngoài giờ hành chính./.

Tấn Trung

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập