Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa với công tác "đền ơn, đáp nghĩa"

Uèng n­íc nhí nguån, ¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y lµ ®¹o lý truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta. §Ó tri ©n nh÷ng ng­êi ®· hy sinh hoÆc ®Ó l¹i mét phÇn x­¬ng m¸u cña m×nh cho sù nghiÖp gi¶i phãng ®Êt n­íc, b¶o vÖ tæ quèc nhân ngày thương binh, liệt sỹ (27/7), s¸ng ngµy 25/7/2019 ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Kh¸nh Hßa chñ tr× cïng 04 ®¬n vÞ thµnh viªn (S­ ®oµn 377, C«ng ty X¨ng dÇu Phó Kh¸nh, C«ng ty TNHH H¶i V­¬ng, C«ng ty cæ phÇn Resort VÞnh Kim C­¬ng) ®· tæ chøc th¨m vµ tÆng quµ cho 38 gia ®×nh liÖt sü, thương binh, gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng x· S¬n T©n, huyÖn Cam L©m, mçi suÊt quµ trÞ gi¸ 500.000 ®ång. §ång thêi, §oµn còng tÆng mét phÇn quµ cho ®¹i diÖn H§ND, UBND, y ban MTTQ x· S¬n T©n, trÞ gi¸ 600.000 ®ång. Tæng sè tiÒn h¬n 19 triÖu ®ång trong ®ît tÆng quµ lÇn nµy ®­îc c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña c¸c ®¬n vÞ tÝch cùc tham gia ®ãng gãp.
Một số hình ảnh tại buổi trao quà:
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa với công tác
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa với công tác
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa với công tác

Đình Nhật - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập