Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2018)

Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự (Phòng 7)

I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (sau đây gọi tắt là Phòng 7) là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân   tỉnh Khánh Hòa, có trách nhiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự. Mọi hoạt động của phòng chịu sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Phòng 7 có các nhiệm vụ sau:

1. Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử (THQCT & KSXX) phúc thẩm, án hình sự; đảm bảo việc xét xử nghiêm minh, dân chủ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

2. Kiểm sát các bản án, quyết định hình sự sơ thẩm của Toà án nhân dân cấp huyện do các VKSND huyện, thị xã và thành phố gửi đến. Phát hiện những bản án và quyết định của cấp sơ thẩm có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới, tham mưu cho lãnh đạo Viện ra quyết định kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; kháng nghị bổ sung theo thủ tục phúc thẩm.

Rút một phần hoặc toàn bộ kháng nghị phúc thẩm của VKSND huyện, thị xã và thành phố đối và của VKSND tỉnh đối với các bản án hoặc quyết định hình sự sơ thẩm của Toà án nhân dân các huyện, thị xã và thành phố khi xét thấy kháng nghị không có căn cứ.

3.Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-2008/VKSTC-VTP1 ngày 19/6/2008 của Viện trưởng VKSNDTC về tăng cưởng công tác kháng nghị phúc thẩm đối với VKSND hai cấp trong tỉnh.

4. Phát hiện các bản án và quyết định hình sự phúc thẩm của Toà án nhân dân tỉnh có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có tình tiết mới, tham mưu, đề xuất lãnh đạo VKSND tỉnh Khánh Hòa báo cáo đề nghị VKSND tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

5. Thông qua công tác THQCT & KSXX phúc thẩm án hình sự tổng hợp các thiếu sót, vi phạm của các VKSND huyện, thị xã và thành phố trong công tác THQCT & KSXX  sơ thẩm án hình sự để xây dựng thông báo rút kinh nghiệm hoặc tham mưu cho lãnh đạo VKSND tỉnh có văn bản chỉ đạo.

6. Xây dựng chương trình công tác hàng năm của phòng và hướng dẫn công tác THQT & KSXX án hình sự cho các VKSND huyện, thị xã và thành phố. Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng công tác THQCT & KSXX án hình sự.

7. Theo dõi hướng dẫn, tổ chức kiểm tra nghiệp vụ THQCT & KSXX án hình sự đối với các VKSND huyện, thị xã và thành phố theo định kỳ, đột xuất hoặc theo kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa. Tham dự các phiên toà điển hình, phiên toà xét xử lưu động, án điểm do các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh và các VKSND huyện, thị xã và thành phố phối hợp với Toà án tổ chức để rút kinh nghiệm và tổng hợp xây dựng chuyên đề. 

8. Tham gia xây dựng các dự án luật, các chuyên đề hoặc Quy chế nghiệp vụ theo sự chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh. Xây dựng các loại báo cáo; chuyên đề theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo VKSND tỉnh, các Vụ nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao.

9. Thông qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử của Cơ quan điều tra, Toà án và các cơ quan, tổ chức khác, tham mưu cho lãnh đạo VKSND tỉnh  ban hành kiến nghị, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục vi phạm và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

10. Tham mưu giúp lãnh đạo VKSND tỉnh, Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu xây dựng nội dung, tổ chức thi tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu theo quy định của VKSND tối cao và chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tỉnh.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tỉnh giao.

II. Cơ cấu tổ chức

  Phòng 7 được biên chế 05 cán bộ, kiểm sát viên, gồm 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng, 01 Kiểm sát viên trung cấp, 01 Kiểm tra viên chính và 01 Kiểm sát viên sơ cấp.

III. Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 03 Biệt Thự - Nha Trang - Khánh Hoà.
Điện thoại: 058.3526313.

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Các bài viết khác

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập