Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2017) - Những điểm nhấn trong công tác tuyên giáo

Trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngày càng tích cực, chủ động trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trên lĩnh vực tuyên giáo.

Theo ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu và triển khai toàn diện các mặt công tác tuyên giáo; trong đó có những điểm nhấn để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên giáo.

 

Trước tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác thông tin tuyên truyền về triển khai một số dự án trọng điểm chưa đầy đủ, kịp thời; công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa tốt dẫn tới phát sinh khiếu kiện đông người, làm chậm tiến độ thực hiện dự án, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và môi trường đầu tư của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng khi triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

 

Sau đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05 và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Chỉ thị số 05 cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin cần thiết về các dự án trọng điểm, nhất là các chính sách liên quan đến dự án; chỉ đạo giải quyết kịp thời các khiếu nại của công dân, không để kẻ xấu kích động, phát sinh điểm nóng; chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án… Chỉ thị này được quán triệt, triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh sẽ góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao giữa Đảng, chính quyền, nhân dân khi triển khai các dự án trọng điểm.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã làm tốt việc tham mưu và giúp cấp ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trên địa bàn tỉnh đi vào thực chất, có hiệu quả. Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm còn tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân.

 

Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Dự kiến, vào tháng 9-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành kết luận, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 trong thời gian tới.

 

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) do đồng chí Hồ Văn Mừng làm Trưởng đoàn kiểm tra tại Thị ủy Ninh Hòa

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) do ông Hồ Văn Mừng làm Trưởng đoàn kiểm tra tại Thị ủy Ninh Hòa

 

Mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 09 về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”.

 

Trong đó, đã tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp nhằm huy động tối đa nguồn lực, sự chấp hành, tham gia, hưởng ứng của người lao động, người sử dụng lao động, tạo bước phát triển đột phá trong việc thực hiện để đến cuối năm 2020, Khánh Hòa hoàn thành mục tiêu 60% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội và 90% dân số tỉnh tham gia bảo hiểm y tế.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 02 về học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng; Kế hoạch đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh; Kế hoạch học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)...

 

Bên cạnh đó, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức đầy đủ, kịp thời các lớp học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tham mưu nhiều báo cáo, văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực: tuyên truyền, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, lịch sử Đảng, thông tin đối ngoại; thường xuyên đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các đối tượng chống đối, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa...


Ngoài ra, ban đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn trên lĩnh vực tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký kết Chương trình phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng giai đoạn 2017 - 2020; thành lập Trang Fanpage “Nha Trang ngày mới” để kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban cũng làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tuyên truyền các ngày lễ trọng đại của đất nước và của tỉnh; kết quả phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng của tỉnh và đất nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa...

Theo baokhanhhoa.com.vn

Liên kết website

Thông kê truy cập