Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã

Đoàn giám sát việc thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Chương trình số 06-Tr/TU ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Quyết định số 644-QĐ/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy Khánh Hòa, ngày 25/6/2018 Đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Chương trình số 06-Tr/TU ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đối với Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Đoàn giám sát có bà Nguyễn Như Hoa, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy- Phó Trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan của tỉnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam,  Ban pháp chế Hội đồng nhân dân, Sở Tư pháp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy. Làm việc với Đoàn giám sát có ông Nguyễn Thanh Hào, ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng và các Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

   Tại buổi giám sát, sau khi nghe đại diện Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW và Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016- 2021 số 06-Tr/TU ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Đoàn giám sát nhận xét: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Chương trình số 06-CTr/TU, ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; đã ban hành Chương trình nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 và chỉ đạo triển khai thực hiện; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và đổi mới, nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ công chức; phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hai cấp kiểm sát đã thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tập trung đưa ra và thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp ở các lĩnh vực, trong đó tập trung vào phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị kịp thời yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm; qua đó, đã tác động tích cực đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, Đoàn giám sát đề nghị BCS Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung:

   1. Tiếp tục quán triệt việc thực hiện Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Chương trình số 06-CTr/TU, ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2015 – 2021 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp của đơn vị. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm, nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát trong giai đoạn điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa hình sự, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

   2. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ Kiểm sát viên, tuyển dụng đủ chỉ tiêu biên chế; tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, kiểm sát viên trong quá trình thực thi công vụ, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh.

   3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong thực thi công vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành. Kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp.

4. Hoàn thiện việc xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan tư pháp tỉnh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, đảm bảo sự thống nhất trong việc áp dụng các luật, bộ luật về lĩnh vực tư pháp và hướng dẫn của liên ngành cấp trên.

          Ông Nguyễn Thanh Hào, ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng thay mặt Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp thu những ý kiến của Đoàn giám sát. Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ nhanh chóng tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các đề nghị của Đoàn giám sát ở hai cấp kiểm sát trong thời gian tới.

Văn phòng VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập