Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Thông báo về việc khen thưởng các phong trào thi đua năm 2024

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

QĐ 441 VP.pdf - Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

QĐ 442 VP.pdf - Phong trào ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn" gắn với phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức của ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025. 

QĐ 443 VP.pdf - Giấy khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025.

QĐ 444 VP.pdf - Giấy khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025.

QĐ 445 VP.pdf - Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập