Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

VKSND tỉnh Khánh Hòa: Kiến nghị Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa

Qua hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát hiện Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa vi phạm trong việc ban hành các quyết định về thi hành án và chậm ra Quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy tài sản, cụ thể :

*Hình thức ban hành các Quyết định về thi hành án:

Đối với Quyết định chủ động thi hành án: Nội dung các quyết định đều tịch thu tiêu hủy vật chứng đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa giao cho Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa quản lý, chủ động ra quyết định và giải quyết theo quy định, nhưng Cục thi hành án dân sự lại ghi tên những người phải thi hành án trong 03 Quyết định thi hành án chủ động thi hành của Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa (QĐ số 35 ngày 22/12/2015; QĐ số 36 ngày 24/12/2015; QĐ số 40 ngày 25/12/2015) là chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 09 ngày 30/5/2011 của Bộ tư pháp và không phù hợp mẫu B14 Thông tư 09 ngày 30/5/2011.

Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 09 quy định: “2. Trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự, các đối tượng quy định tại Điều 2 của Thông tư này phải sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự”.

Bên cạnh đó, tại Quyết định thi hành án số 40 ngày 25/12/2015, Cục thi hành án dân sự tỉnh khi chủ động ra quyết định thi hành án về khoản tịch thu tiêu hủy vật chứng, nhưng căn cứ khoản 1 Điều 45 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 về thời hạn tự nguyện thi hành án cũng không phù hợp, vì việc tịch thu tiêu hủy vật chứng là do Cơ quan thi hành án dân sự chủ động thực hiện theo quy định pháp luật.

Đối với Quyết định ủy thác thi hành án: Trong phần căn cứ Quyết định thu hồi, Cục thi hành án dân sự tỉnh không ghi số, ngày đối với 06 Quyết định ủy thác do Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa ban hành (QĐ số 08, 09 ngày 13/11/2015; QĐ số 24, 25, 26, 27, 28 ngày 28/01/2016) dẫn đến việc các Quyết định ủy thác đã ban hành không đúng quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

* Chậm ra Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng:

Khoản 1 Điều 125 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

“1. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu hủy theo bản án, quyết định, trừ trường hợp pháp luật quy định phải tiêu hủy ngay”.

Tuy nhiên, đối với 03 Quyết định thi hành án chủ động số 35 ngày 22/12/2015, số 36 ngày 24/12/2015 và số 40 ngày 25/12/2015 đến nay chậm hơn 01 tháng theo quy định nhưng Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng.

Ngày 23/02/2016, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành kiến nghị Cục trưởng  Cục thi hành án dân sự tỉnh có biện pháp khắc phục vi phạm đã nêu ở trên đồng thời ban hành quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng theo quy định, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự.


Phòng 11

Liên kết website

Thông kê truy cập