Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Tổ chức quán triệt, học tập Nghị Quyết Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương (Khoá XII); Kế hoạch học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 34 ngày 12/12/2017 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Khánh Hòa triển khai thực hiện một số nội dung về Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng; Kế hoạch số 52-KH/ĐUK ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII);

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Tổ chức quán triệt, học tập Nghị Quyết Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương (Khoá XII); Kế hoạch học tập làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Đ/c Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Ngày 12/01/2018 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương VI (Khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Báo cáo viên của Đảng ủy tập trung vào một số nội dung, cơ bản như:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy VKS tỉnh chuẩn bị những nội dung cơ bản, sát với chức năng nhiệm vụ của Ngành và trang bị tài liệu học tập Nghị quyết cho 100% đảng viên trong Đảng bộ. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là những nội dung đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cũng như đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

Sau học tập Nghị quyết đảng viên tự viết báo cáo thu hoạch về nhận thức của cá nhân, căn cứ vào nhiệm vụ của từng vị trí công tác của cán bộ, đảng viên đề xuất những giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết ở Cơ quan, đơn vị một cách có trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trịĐồng thời Đảng ủy triển khai và hướng dẫn cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng Đảng theo chuyên đề năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nội dung đăng ký thi đua năm 2018 của cán bộ, đảng viên với cơ quan, đơn vị./.

Tuấn Văn

Liên kết website

Thông kê truy cập