Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Hoạt động của ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện sự chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 21/11/2016 Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Chương trình hành động số 23–CTr/BCS về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 24-KH/BCS thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó, Ban cán sự Đảng yêu cầu Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, các phòng trực thuộc, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Chương trình hành động, Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phòng Tổ chức cán bộ

Liên kết website

Thông kê truy cập