Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Kết luận Thanh tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND huyện Vạn Ninh: “Phát huy quyền dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước”

Ngày 22/11/2019, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành công bố Kết luận số 1112/KL-VKS-TTr ngày 19/11/2019 về việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh.

Tham dự và chủ trì buổi công bố kết luận có đồng chí Trần Đình Hồng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Theo Kết luận thanh tra, trong kỳ, đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể công chức và người lao động Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và những văn bản của Ngành hướng dẫn thực hiện dân chủ tại cơ sở. Đơn vị đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo thực Quy chế dân chủ, tiến hành rà soát sửa đổi các nội quy, quy chế, quy định có liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ cho phù hợp với Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ theo yêu cầu của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa.
Kết luận Thanh tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND huyện Vạn Ninh: “Phát huy quyền dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước”
Đồng chí Trần Đức Tùng công bố kết luận thanh tra

Công tác phổ biến, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của đơn vị đã giúp Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh có những biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan. Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Luật khiếu nại, tố cáo, Quy chế tiếp công dân, nội quy tiếp công dân theo quy định, có hộp thư tin báo, tố giác tội phạm, thực hiện việc niêm yết nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân của Viện trưởng và phân công công chức tiếp công dân; những kiến nghị, phản ánh, phê bình của công dân, tổ chức luôn được nghiên cứu giải quyết, xử lý kịp thời. Việc tiếp công dân được công chức của bộ phận tiếp đơn ghi chép đầy đủ, cụ thể trong hệ thống sổ sách. Trong thời gian qua không có trường hợp nào khiếu nại vượt cấp hay khiếu nại đông người.

Trong quan hệ với Hội đồng nhân dân cùng cấp, đơn vị đã báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình chấp hành pháp luật tại địa phương và kết quả hoạt động công tác kiểm sát trước các kỳ họp HĐND.

Đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố xét xử các vụ án hình sự, đơn vị đã ký kết và thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án trong giải quyết án; Quy chế phối hợp với Cơ quan điều tra trong công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm. Định kỳ hoặc đột xuất, tổ chức họp liên ngành với Cơ quan CSĐT, Tòa án để họp bàn án rút gọn, thống nhất quan điểm giải quyết một số vụ, việc có tính chất phức tạp, được dư luận quan tâm, thông qua đó xác định án trọng điểm cần chỉ đạo xử lý nhanh, phục vụ tình hình chính trị địa phương, tổ chức phiên tòa lưu động, rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp. Hàng tháng, đơn vị phối hợp với cơ quan điều tra kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, hạn chế vi phạm về thời hạn giải quyết.

Tập thể công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh thực hiện tốt quy chế, quy định về hoạt động nghiệp vụ kiểm sát; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và của ngành; thực hiện đúng thẩm quyền được giao, không lạm quyền hoặc làm trái công vụ. Lãnh đạo đơn vị đã phối hợp với cấp ủy Đảng, Ban chấp hành công đoàn cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức theo đúng quy định về thời gian hội nghị theo Luật công đoàn và hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Công chức, người lao động của đơn vị đã tham gia góp ý kiến cho các hoạt động quản lý chính quyền của tập thể Lãnh đạo; góp ý xây dựng kế hoạch, chương trình công tác. Việc tiếp thu các ý kiến đóng góp của công chức, người lao động và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị được thể hiện đầy đủ; các quy chế được đưa ra thảo luận, bổ sung, đóng góp ý kiến sửa đổi phù hợp với quy định mới, như: Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công…. Công tác đánh giá xếp loại, xét thi đua khen thưởng, kỷ luật, xét hưởng các chế độ, chính sách, xét đề nghị nâng lương và việc phân công các công tác khác đều được đơn vị tiến hành công khai, dân chủ để công chức, người lao động được tham gia góp ý. Việc thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm.”; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân; chương trình hành động thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong kỳ thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong ngành Kiểm sát nhân dân. Hoạt động của đơn vị luôn đạt được sự đồng tình của các cơ quan tư pháp, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong nội bộ cơ quan, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, bảo vệ các quyền dân chủ của công chức, người lao động.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đồng thời kiến nghị những biện pháp khắc những tồn tại, thiếu sót trong thời gian tới.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Ngô Văn Phước - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, phát biểu tiếp thu ý kiến Kết luận của Đoàn thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã nêu ra để cùng tập thể đơn vị nỗ lực phấn đấu khắc phục những khó khăn, tồn tại nhằm thực hiện đầy đủ, đúng quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành trong việc thực hiện Quy chế dân chủ, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành./.

Vương Quốc Hương

Liên kết website

Thông kê truy cập