Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Nha Trang trong việc triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng, thường xuyên chăm lo củng cố và phát triển Đảng. Tại Điều lệ Đảng cũng đã khẳng định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đồng thời, qua các kỳ Đại hội, Đảng ta luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng. Trong những năm qua, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

1. Về công tác chính trị, tư tưởng

Xác định vấn đề giáo dục chính trị, tư tưởng của quần chúng, đảng viên là vấn đề quan trọng và cấp bách hàng đầu. Do đó, Chi bộ đã kịp thời và nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai sâu rộng các Nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ, Thành uỷ và Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà đến toàn thể đảng viên, quần chúng thanh niên trong đơn vị. Chi bộ không ngừng tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đảng viên, quần chúng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ.

Hàng năm, chi bộ tiến hành tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 05/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những hành động thiết thực trong công việc hàng ngày, những đức tính cao quý được vận dụng vào thực tiễn tại chi bộ, từng đảng viên nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, gương mẫu, là tấm gương sáng để quần chúng noi theo, góp phần xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong đội ngũ đảng viên và quần chúng một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Chi bộ đã xây dựng kế hoạch làm theo với từng chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định về chuẩn mực, đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh. Trên cơ sở đó, Đảng viên làm bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hàng năm làm cơ sở để Chi bộ theo dõi, đánh giá, phân loại cuối năm, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của Đảng viên, quần chúng trong việc phục vụ nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm.

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG  CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG

Đ/c Bùi Duy Cường – Bí thư chi bộ quán triệt tuyên truyền kết quả Hội nghị

giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Thông qua các hoạt động tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, Chi bộ đã tạo điều kiện cho đoàn viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó rèn luyện, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Về công tác phát triển Đảng

Chi bộ đặc biệt quan tâm, thường xuyên đào tạo và bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, bổ sung nguồn lực kế cận cho Chi bộ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. Hàng năm, Chi bộ đã ban hành Kế hoạch, Chương trình công tác trong đó chỉ đạo Ban chấp hành Chi đoàn lên kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng để tạo nguồn phát triển đảng viên, có chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể. Đồng thời, phân công các đồng chí đảng viên chính thức kèm cặp, hướng dẫn giao việc các quần chúng là đoàn viên, thanh niên trẻ trong giai đoạn thử thách.

Đồng thời, tại các cuộc họp chi bộ thường kỳ hàng tháng, chi bộ đều dành nhiều thời gian kiểm điểm, đánh giá về công tác phát triển đảng, nghe đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ báo cáo kết quả quá trình phấn đấu, rèn luyện của quần chúng. Từ đó chi bộ xem xét, nếu thấy có khả năng phát triển đảng thì thông qua nghị quyết về việc đưa quần chúng vào dự nguồn phát triển đảng theo quy định và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

3. Vai trò của người đứng đầu chi bộ

Trong bất kỳ một tổ chức hay cơ quan nào thì vai trò của người đứng đầu là cực kỳ quan trọng. Hàng năm, trong các Chỉ thị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao luôn đề cao năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác. Do đó, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang luôn vận dụng đúng đắn và thực hiện hiệu quả các Chỉ thị trên. Người đứng đầu chi bộ luôn thực hiện giữ gìn sự đoàn kết, trước hết là trong tập thể lãnh đạo, từ đó lan toả ra toàn cơ quan. Người đứng đầu phải là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, về năng lực; là người “đứng mũi chịu sào”, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Trong những năm qua, người đứng đầu cấp ủy tại đơn vị luôn quan tâm, coi trọng việc rèn luyện đảng viên, quần chúng; tạo điều kiện thuận lợi để mỗi người bộc lộ, phát huy tối đa năng lực của bản thân; lấy kết quả hoạt động thực tiễn làm tiêu chí cơ bản để đánh giá phẩm chất và năng lực của quần chúng, đảng viên. Hàng tháng, đều thực hiện việc sinh hoạt chi bộ thường kỳ, qua đó triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên, đánh giá được kết quả thực hiện của đơn vị và đưa ra nghị quyết thực hiện trong tháng tới. Điều này, góp phần thực hiện có hiệu quả, có chất lượng các chỉ tiêu công tác của đơn vị.

4. Kết quả đạt được

Với những nỗ lực đó, công tác phát triển đảng của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã đạt được những kết quả tích cực. Hiện nay, với số lượng công chức, người lao động của đơn vị là 36 biên chế thì đã có 32 đồng chí là đảng viên (29 đảng viên chính thức và 03 đảng viên dự bị). Như vậy, tỷ lệ đảng viên đã chiếm 88.9% biên chế của đơn vị.

Từ năm 2015 đến nay, đã có 10 quần chúng ưu tú được kết nạp vào đảng (năm 2015, chi bộ kết nạp được 01 đảng viên; năm 2017, kết nạp được  01 đảng viên; năm 2018, kết nạp được 02 đảng viên; năm 2019, kết nạp được 03 đảng viên và năm 2023, kết nạp được 03 đảng viên). Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, 100% đảng viên mới được kết nạp đều phát huy tác dụng ở mọi cương vị công tác. Việc kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Những kết quả đạt được của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang trong thời gian qua cũng đã góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện

Để công tác phát triển đảng viên được hiệu quả hơn trong những năm tới, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang xác định cần tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đơn vị; đảm bảo các chỉ thị, nghị quyết được thi hành trên thực tiễn. Đặc biệt, chú trọng công tác xây dựng đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và thường xuyên học tập, nâng cao ý thức, đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; nắm chắc và chủ động tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết cấp ủy cấp trên và theo quy định của Điều lệ đảng, để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, tích cực với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có tư duy đổi mới, sáng tạo, cách tiếp cận khoa học, phù hợp. Trong tổ chức thực hiện cần giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Điều lệ đảng.

- Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo cán bộ đoàn viên, thanh niên; cử đoàn viên, thanh niên tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn ngắn, trung và dài hạn. Giao cho đoàn viên, thanh niên chịu trách nhiệm thực hiện những công việc đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích nhằm phát huy khả năng, khẳng định bản thân và khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Phát huy những kết quả đạt được, Với tinh thần đoàn kết, thống nhất và quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Kiểm sát: “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”, mỗi quần chúng, đảng viên trong chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy trong công việc, thực hiện nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo phù hợp với hoạt động nghiệp vụ đặc thù của đơn vị, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian tới, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang tiếp tục quan tâm xây dựng tạo nguồn để phát triển đảng viên mới, đảm bảo về chất lượng và số lượng. Với sức trẻ và nhiệt huyết của cả đơn vị nói chung và đảng viên nói riêng cùng với sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, của cấp Uỷ địa phương, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kịp thời đưa vào hàng ngũ của Đảng những đoàn viên, thanh niên ưu tú, năng động, nhiệt huyết, yêu ngành, yêu nghề, có phẩm chất chính trị, đạo đức, vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật sẵn sàng cống hiến sức mình cho sự nghiệp phát triển của Ngành, cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cơ quan, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố Nha Trang.

VKSND TP Nha Trang

Liên kết website

Thông kê truy cập