Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Chi bộ Viện Kiểm sát thành phố Cam Ranh thực hiện tốt công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ðại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ðảng bộ, toàn dân, toàn quân của thành phố Cam Ranh. Việc tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng và kết quả của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong các văn kiện và các quyết định quan trọng của Đại hội nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để từ đó tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này, nhằm khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng và Nhà nước ta nói chung và của Đảng bộ thành phố Cam Ranh nói riêng; khẳng định truyền thống yêu nước, tinh thần anh dũng, bất khuất, sự hy sinh to lớn, ý chí tự lực tự cường của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, từ đó góp phần củng cố và bồi đắp niềm tự hào của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời làm cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội XIII của Đảng, về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 24/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh về triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ; Kế hoạch số 162--KH/TU ngày 30/10/2019 của Thành ủy về tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tiến trên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chi bộ Viện kiểm sát thành phố Cam Ranh đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc tuyên truyền tập trung vào các nội dung sau:

- Tuyên truyền về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng; về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Giữ vững các nguyên tắc hoạt đồng của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự gắn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

- Tuyên truyền các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện trình Đại hội như: Dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2026)…gắn với kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nhất là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền hoạt động và kết quả của đại hội các cấp, trong đó chú trọng tuyên truyền đại hội điểm, đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư.

- Tuyên truyền những thành tựu trên các lĩnh vực ở các địa phươngcủa thành phố, của tỉnh và cả nước 5 năm qua; những thách thức, khó khăn cần vượt qua; quá trình đổi mới tư duy, bài học kinh nghiệm qua 35 năm đổi mới; kết quả thực hiện 04 Chương trình kinh tế - xã hội của thành phố và Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh uỷ Khánh Hoà về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội khu vực Vịnh Cam Ranh đến năm 2020; kết quả phấn đấu xay dựng tỉnh Khánh Hoà trở thành đô thị trực thuộc Trung ương theo tinh thần Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị; kết quả 05 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (2015 – 2020); kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh găn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

- Tuyên truyền những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến của các tổ chức Đảng và đảng viên trên tất cả các lĩnh vực; nhất là điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tuyên truyền kết quả phong trào thi đua của các cấp, các ngành về lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên hướng về Đảng, về Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối, nhân sự của đại hội và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội, Internet; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, định hướng dư luận xã hội để đảm bảo đại hội các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các hoạt động tuyên truyền được Chi bộ tổ chức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của đơn vị. Ưu tiên tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng và ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên; các tin, bài về tinh thần đổi mới của Đại hội, những chủ trương, định hướng lớn được nêu trong các dự thảo văn kiện; về hoạt động và kết quả các Đại hội điểm.Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả với các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Hồng Lan - VKSND TP Cam Ranh

Liên kết website

Thông kê truy cập