Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Giáp Thìn năm 2024

Trong không khí rộn ràng đón Xuân mới, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vui mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Giáp Thìn năm 2024

Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã quyết định thống nhất ba tổ chức: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trọng đại của dân tộc.

Tại Hội nghị, Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng vô sản. Từ đây, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa Mác- Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, toàn quân, toàn dân ta đã cùng nhau viết nên những trang sử vàng chói lọi mở ra thời đại rực rỡ, huy hoàng nhất trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc. Từ một dân tộc nhỏ bé, chúng ta trở thành một quốc gia độc lập, có chủ quyền; đánh bại âm mưu xâm lược, phá hoại của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thực tiễn 94 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đồng thời khẳng định chân lý không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Năm 2024, toàn đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong bối cảnh thế giới thời gian gần đây tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác, liên kết để phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục gia tăng với hình thái đa dạng. Tăng trưởng kinh tế thế giới có khả năng chậm hơn giai đoạn trước, sản xuất và lưu thông toàn cầu thay đổi, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Xung đột Nga - Ukraine diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động lâu dài, sâu rộng đến mọi mặt của đời sống thế giới. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trên, toàn Đảng, toàn dân cần đoàn kết hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn, chúng ta tự hào về những trang sử vẻ vang của thế hệ cha ông ta tạo nên và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khơi dậy sự đoàn kết và ý chí, sức sáng tạo của toàn dân, phấn đấu đạt được những thắng lợi to lớn hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Bích Tuyền - VKSND TP Nha Trang

Liên kết website

Thông kê truy cập