UỶ BAN KIỂM SÁT VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
Do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Quyết định, các thành viên Uỷ ban kiểm sát gồm 07 đồng chí.

Nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà:
+ Xét tuyển chọn và đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh pháp lý trong Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà như: Kiểm sát viên trung cấp, kiểm sát viên sơ cấp, kiểm tra viên.
+ Bàn và cho ý kiến các vấn đề quan trọng của Ngành như: Kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm, những vụ án quan trọng, phức tạp có nhiều quan điểm khác nhau về đường lối xử lý vụ án ...
VKSND tỉnh Khánh Hòa