BIỂU MẪU TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Hệ thống biểu mẫu tố tụng hình sự ban hành kèm theo quyết định 07 ngày 02 tháng 01 năm 2008
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà đăng tải toàn bộ hệ thống biểu mẫu tố tụng hình sự ban hành kèm theo quyết định 07 ngày 2 tháng 1 năm 2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để cán bộ, kiểm sát viên tham khảo và sử dụng.
Để tải hệ thống biểu mẫu bấm vào đây
Quang Huy