Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều ngày 12/01/2023, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chuyên đề Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương lần thứ VI, khoá XIII.

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Duy Cường - Bí thư Chi bộ truyền đạt và quán triệt những nội dung cơ bản của 04 Nghị quyết và 01 Kết luận gồm: Nghị quyết số 26 ngày 31/11/2022 của BCT về phát triển KT-XH và bảo đảm AN-QP vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 27 ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28 ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương về phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29 ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Kết luận số 45/KL-TW ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể Quốc gia năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho toàn thể Đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị.

Thông qua việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chuyên đề Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương lần thứ VI, khoá XIII, Chi ủy Chi bộ quán triệt đến toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, quần chúng đang công tác tại Viện kiếm sát nhân dân thành phố Nha Trang thực hiện đúng các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

VKSND TP Nha Trang

Liên kết website

Thông kê truy cập