Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

CÔNG TÁC CÁN BỘ - MỘT TRONG NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH KIỂM SÁT KHÁNH HÒA

Nói về cán bộ và công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái dây chuyền của nhà máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt.” (1). Cán bộ là cái gốc của mọi vấn đề, mọi công việc thành hay bại đều do cán bộ.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, Người chỉ rõ: “Nơi nào mà cán bộ cấp trên biết lựa chọn và dìu dắt, thì có nhiều cán bộ mới nảy nở và công việc rất phát triển. Trái lại, nơi nào cán bộ cấp trên không biết lựa chọn, dìu dắt, thì vẫn thiếu người mà công việc cứ luộm thuộm”(2), “Nơi nào có cán bộ tốt, thì cả vùng đó hoạt động như một bộ máy. Và cả vùng đó tỏ ra một bầu không khí hăng hái, vui vẻ”(3).

Về tiêu chuẩn cán bộ, Người yêu cầu: “Tự mình phải: Cần kiệm. Hòa mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít tham muốn vì vật chất. Bí mật. Đối với người: với từng người thì phải khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người. Trực mà không táo bạo. Hay xem xét người. Làm việc phải: xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết đoán. Dũng cảm phục tùng đoàn thể”(4); “Phải tỏ cho mọi người biết rằng công việc là công việc chung, thiếu người ra gánh vác thì mình ra, nếu có người thay, mình sẽ nghỉ để làm việc khác, sẵn sàng nhường lại cho ai muốn làm và làm được”(5).

Để có cán bộ tốt, làm được việc phải chú trọng đến khâu đào tạo, huấn luyện, Người chỉ rõ: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” (6).

Về bố trí, sử dụng cán bộ,  Người nói: “Phải khéo dùng cán bộ. Không có ai cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay. Vì vậy, chúng ta phải khéo dùng người, sửa chữa những khuyết điểm cho họ, giúp đỡ ưu điểm của họ. Thường chúng ta không biết tuỳ tài mà dùng người. Thí dụ: thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao. Thành thử hai người đều lúng túng. Nếu biết tùy tài mà dùng người, thì hai người đều thành công”, hoặc “Phải phân phối cán bộ cho đúng. Thí dụ: trong một nơi quan trọng ở một thành thị to thì phải phái những cán bộ có quan hệ khăng khít với quần chúng. Họ là người trong quần chúng mà ra, có sáng kiến, tinh thần, chắc chắn, chí khí vững vàng. Phải dùng người đúng chỗ, đúng việc”(7).

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác cán bộ, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đây là một Nghị quyết đặc biệt quan trọng, mang tầm chiến lược dài hạn, giải quyết những vấn đề then chốt, cấp bách nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Nhằm thực hiện, triển khai một cách nghiêm túc, hiệu quả những vấn đề đã nêu trong Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ, ngày 25/02/2019 Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 179-QĐ/TW về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt thực hiện quy định của Đảng, của Ngành về công tác cán bộ, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới. Tại Nghị quyết số 03-NQ/BCNSĐ ngày 30/01/2020, Ban Cán sự đảng xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tổ chức cán bộ năm 2020: Tập trung hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm việc theo đề án của Ngành; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức gắn với thực hiện Đề án vị trí việc làm và Đề án tổ chức biên chế của Ngành; tiếp tục thực hiện tốt việc luân chuyển công chức và công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở hai cấp kiểm sát, đảm bảo nguồn cán bộ kế cận chất lượng; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo trẻ; thực hiện tốt công tác tuyển dụng công chức và tuyển chọn các chức danh tư pháp theo Quy chế tuyển dụng công chức Viện Kiểm sát nhân dân; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân và hướng dẫn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Triển khai công tác năm 2020, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ: tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, làm tốt công tác đào tạo, đào tạo tại chỗ, bồi dưỡng, sắp xếp, luân chuyển cán bộ. Thường xuyên tổ chức cho công chức, kiểm sát viên nghiên cứu, học tập và thực hiện nghiêm các đạo luật mới, quy chế nghiệp vụ của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ đạt tiêu chuẩn “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đề ra, cần thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt thực hiện việc nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng đối với chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ mà Nghị quyết số 26-NQ/TW đã đề ra.

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kết hợp với quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ. Thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, mạnh dạn giao việc, để đào tạo toàn diện, tạo môi trường rèn luyện, thử thách cho cán bộ, nhằm phát hiện những hạn chế, yếu kém để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí công việc phù hợp; đồng thời phát hiện những cán bộ có năng lực tạo cơ sở cho việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần phải có trách nhiệm cao trong việc đánh giá, bố trí đúng cán bộ, phù hợp với năng lực, sở trường. Cần tuân theo một quy trình thống nhất giữa các khâu, từ phát hiện, tuyển chọn, đào tạo đến bố trí, sử dụng theo những tiêu chí cụ thể, rõ ràng theo đúng quy định và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo đúng Quy định số 179-QĐ/TW, khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đánh giá đúng về công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các vi phạm và dấu hiệu vi phạm của các tổ chức, cá nhân góp phần bảo đảm công tác cán bộ phải được thực hiện theo đúng quy định.

Xác định đúng vai trò, vị trí của công tác cán bộ là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Có thể khẳng định những kết quả đạt được của Ngành Kiểm sát Khánh Hòa trong thời gian qua đều xuất phát từ kết quả của công tác cán bộ. Vì vậy, để hoàn thành tốt Kế hoạch công tác năm 2020, toàn Ngành Kiểm sát Khánh Hòa phải quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Ban cán sự đảng và chỉ đạo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với công tác tổ chức cán bộ, hướng tới hoàn thành mục tiêu xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới.

-------------------------------------------------

Ghi chú:  

-(1),(2),(3),(6),(7) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H.2011, tr. 68, tr.166, tr.166-167, tr.309, tr.309, tr.314.

-(4) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 2, Nxb CTQG, H.2011, tr.280-281.

-(5) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, H.2011, tr.51-52.

Bảo Phúc

Liên kết website

Thông kê truy cập