Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGÀNH KIỂM SÁT KHÁNH HÒA ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ

Với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, cơ quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương, ngành Kiểm sát tỉnh Khánh Hòa luôn xác định công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ của Ngành.

Trong những năm qua, ngành Kiểm sát Khánh Hòa thường xuyên thực hiện việc rà soát, kiện toàn cơ cấu lại đội ngũ công chức; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở hai cấp kiểm sát; lựa chọn, bố trí công chức, kiểm sát viên có năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ ở khâu công tác trọng tâm, mũi nhọn; đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đội ngũ cán bộ, công chức hai cấp kiểm sát có trình độ chuyên môn tương đối đồng đều, thường xuyên được quan tâm, tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị; vì vậy, phần lớn đáp ứng được yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do thực hiện chủ trương về tinh giản biên chế, nên biên chế của đơn vị bị điều chỉnh giảm, trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng do sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và yêu cầu cải cách tư pháp, nên đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành tập trung vào việc hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, mà chưa thường xuyên học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” là nhiệm vụ cấp thiết được đặt ra hiện nay đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng Kế hoạch số 65-KH/BCSĐ ngày 17/9/2019 triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong toàn ngành Kiểm sát Khánh Hòa quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của lãnh đạo, công chức và người lao động về việc đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; góp phần xây dựng tổ chức bộ máy ngành Kiểm sát Khánh Hòa ổn định, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tích cực thực hiện góp ý những quy định mới của Ngành về tổ chức bộ máy, tránh tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong bộ máy làm việc của Viện kiểm sát các cấp, bảo đảm phù hợp với đặc thù tổ chức và hoạt động của Ngành theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014. Đồng thời thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương việc thực hiện các khâu công tác cán bộ; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ.

Nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm. Thực hiện nghiêm túc việc cử  công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Ngành tổ chức; các lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị; đồng thời, phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà nội mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại chỗ cho cán bộ, kiểm sát viên trong ngành. Thực hiện việc chú trọng nâng cao chất lượng người đứng đầu các đơn vị, ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã cử các đồng chí là Trưởng phòng Viện KSND tỉnh, Viện trưởng Viện KSND cấp huyện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; lớp bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; lớp bồi dưỡng kiến thức, nghi thức giao tiếp và lễ tân ngoại giao; lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.

Trên cơ sở quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về sáp nhập các đơn vị cấp phòng thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, sau khi sáp nhập Viện kiểm sát tỉnh được sắp xếp từ 12 đơn vị cấp phòng thành 08 đơn vị cấp phòng; Ban Cán sự đảng đã thống nhất phân công, điều động, bố trí cán bộ đối với những đơn vị được sáp nhập. Việc phân công, điều động, bố trí nhân sự, chuyển đổi vị trí công tác trong tác trong Ngành được nghiên cứu, xem xét thực hiện một cách hợp lý nhằm phát huy tốt nhất nguồn lực hiện có, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không bị động khi biên chế bị cắt giảm.

Ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác cán bộ; thực hiện chặt chẽ quy định, quy trình công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm. Hàng năm, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa xây dựng kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch bổ sung kiểm sát viên trình Viện KSND tối cao phê duyệt và triển khai thực hiện. Căn cứ Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 561/QĐ-VKSTC của Viện KSND tối cao, ngành Kiểm sát Khánh Hòa thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại công chức, người lao động, đồng thời lấy kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ làm cơ sở để thực hiện việc quy hoạch, điều động, bổ nhiệm theo quy định và thực hiện chính sách động viên, khuyến khích cán bộ, công chức chuyên tâm phấn đấu công tác, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm.

Thực hiện mục tiêu cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; Ban Cán sự đảng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn ngành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là dân tộc thiểu số. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy theo quy định của Trung ương được đảm bảo. Nhiều đơn vị được bố trí cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tất cả các đồng chí đều phát huy năng lực, sở trường, phấn đấu cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo Viện kiểm sát cấp huyện được thực hiện đảm bảo quy định, quy trình của Đảng và hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; vì vậy, đội ngũ cán bộ này luôn đảm bảo về chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh có trình độ chuyên môn cao, đã được đào tạo và đạt trình độ lý luận chính trị theo quy định, hiện tại đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đúng quy định; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được xây dựng theo hướng đảm bảo sự kế thừa và chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Thực hiện chủ trương nắm bắt, thu hút, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp ở trường Đại học Kiểm sát và loại giỏi, xuất sắc ở các trường đại học có chuyên Ngành Luật trong và ngoài nước; Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức với nội dung ưu tiên những đối tượng nêu trên và triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm được Viện KSND tối cao phê duyệt. Bên cạnh việc thực hiện chính sách ưu tiên tuyển dụng, ngành Kiểm sát Khánh Hòa luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận nhằm xây dựng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng đảm bảo sự kế thừa và chuyển tiếp giữa các thế hệ.

Ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã thực hiện nghiêm quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm theo Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 521/QĐ-VKSTC ngày 01/11/2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao và Quy chế  bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân  ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-VKSTC ngày 01/11/2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao. Các đơn vị trong ngành thực hiện tốt việc quản lý chặt chẽ, hiệu quả công chức, người lao động trong đơn vị; người đứng đầu chịu trách nhiệm chính về quản lý cán bộ theo phân cấp. Mỗi cán bộ, công chức thực hiện nghiêm các quy định, quy chế trong Ngành và chính sách, pháp luật, thực hiện trách nhiệm báo cáo, giải trình trung thực khi có yêu cầu.

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện việc bảo đảm chặt chẽ quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự; Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện phát huy dân chủ trong công tác cán bộ; đánh giá thực chất nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, những người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc kỹ, kịp thời thay thế những người năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khỏe, có sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu; không lấy việc bố trí chức vụ, chuyển ngạch, nâng ngạch để thực hiện chế độ, chính sách. Ban Cán sự đảng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong toàn ngành quán triệt cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tác hại nghiêm trọng của tệ chạy chức, chạy quyền, coi đây là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ. Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và danh dự của cán bộ để hình thành văn hóa không chạy chức, chạy quyền.

Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương, xác định công tác cán bộ là khâu đột phá quyết định kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành, Ban Cán sự đảng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo thực hiện việc nâng cao nhận thức, tăng cường chất lượng công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn tham mưu trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Chú trọng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ công chức; ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã thực hiện hiệu quả việc phân công, điều động, bố trí nhân sự, chuyển đổi vị trí công tác hợp lý, phát huy tốt nhất nguồn lực hiện có, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, coi trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra nhằm phát hiện những sai phạm, thiếu sót và chấn chỉnh kịp thời, không để vi phạm kéo dài hoặc lặp lại ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác của toàn Ngành.

Ngành Kiểm sát Khánh Hòa thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và tập trung vào vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ; không xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ khi chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung về công tác nhân sự đại hội đảng các cấp; Ban Cán sự đảng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã giới thiệu Viện trưởng Viện KSND cấp huyện tiếp tục tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả: đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh và 08/08 đồng chí Viện trưởng Viện KSND cấp huyện tái cử vào cấp ủy.

Xác định công tác cán bộ là khâu đột phá của ngành Kiểm sát nhân dân, công tác tổ chức cán bộ trong ngành Kiểm sát Khánh Hòa luôn được chú trọng nâng cao chất lượng, đảm bảo được thực hiện đúng quy định, quy chế dân chủ trong Ngành; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng công chức, nhận xét đánh giá đối với cán bộ, công chức đều thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định của Đảng, Nhà nước và Ngành. Đến nay, ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý hai cấp đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cần thực hiện đồng bộ những giải pháp sau:

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 17/10/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 17-KH/BCSĐ, ngày 05/11/2018 của Ban Cán sự đảng Viện KSND tối cao về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, của cấp ủy đảng cấp trên đối với cấp dưới.

- Tăng cường sự phối hợp của các cấp ủy địa phương đối với việc kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, theo quy định của công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, chú trọng tự đào tạo tại chỗ của các đơn vị; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác đào tạo, giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức, người lao động trong đơn vị;

- Thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Đồng  thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, công chức tại địa phương.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được thực hiện thường xuyên của công tác cán bộ của ngành Kiểm sát Khánh Hòa; thực hiện hiệu quả công tác này sẽ đảm bảo cho hoạt động của toàn ngành đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phòng TCCB

Liên kết website

Thông kê truy cập