Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Lễ công bố đặc xá của Chủ tịch nước tại trại giam A2 - Khánh Hoà

Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 1251/2013/Q§-CTN ngµy 20/7/2013 cña Chñ tÞch nư­íc vÒ ®Æc x¸ n¨m 2013 vµ H­íng dÉn sè 164/H§TV§X ngµy 23/7/2013 cña Héi ®ång tư­ vÊn ®Æc x¸. Tõ ngµy 27/7/2013 ®Õn ngµy 02/8/2013 Héi ®ång xÐt, ®Ò nghÞ ®Æc x¸ cña Tr¹i giam A2 ®· häp, lËp kÕ ho¹ch, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c ®Æc x¸ vµ tæ chøc phæ biÕn, qu¸n triÖt ®Çy ®ñ néi dung QuyÕt ®Þnh ®Æc x¸ n¨m 2013 cña Chñ tÞch n­ưíc; H­ưíng dÉn cña Héi ®ång tư­ vÊn ®Æc x¸ vµ KÕ ho¹ch cña Bé C«ng an vÒ triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c ®Æc x¸ n¨m 2013 ®Õn c¸n bé, chiÕn sü toµn ®¬n vÞ. Bªn c¹nh ®ã Tr¹i giam A2 còng ®· tæ chøc cho ph¹m nh©n häc tËp nhËn thøc s©u s¾c môc ®Ých, ý nghÜa vÒ ®Æc x¸ lµ sù khoan hång ®Æc biÖt cña Nhµ nư­íc vµ còng lµ truyÒn thèng nh©n ®¹o cña d©n téc ®èi víi ng­ưêi ph¹m téi, khuyÕn khÝch ng­ưêi ®ang chÊp hµnh ¸n ph¹t tï ¨n n¨n hèi c¶i, tÝch cùc häc tËp, lao ®éng c¶i t¹o ®Ó ®­îc h­ëng sù khoan hång cña Nhµ nư­íc,nhanh chãng t¸i hoµ nhËp céng ®ång, trë thµnh ngư­êi cã Ých cho x· héi. C«ng t¸c ®Æc x¸ ®ư­îc tiÕn hµnh ®óng ph¸p luËt, b¶o ®¶m d©n chñ, kh¸ch quan, c«ng b»ng, c«ng khai, minh b¹ch, chÆt chÏ, ®óng ®èi tượng, ®ñ ®iÒu kiÖn qui ®Þnh, kh«ng ®Ó x¶y ra sai sãt vµ tiªu cùc.

S¸ng nay,vµo lóc 9h ngµy 30/8/2013, Tr¹i giam A2 ®· tiÕn hµnh tæ chøc lÔ c«ng bè QuyÕt ®Þnh ®Æc x¸ cña Chñ tÞch nư­íc tha tï trư­íc thêi h¹n cho 181 ph¹m nh©n ®ang chÊp hµnh ¸n t¹i Tr¹i giam A2.

§Õn dù vµ chØ ®¹o lÔ c«ng bè QuyÕt ®Þnh ®Æc x¸ n¨m 2013 cã ®ång chÝ ThiÕu t­ưíng T¹ Xu©n B×nh-Phã tæng côc tr­ưëng Tæng côc c¶nh s¸t thi hµnh ¸n h×nh sù vµ hç trî tư­ ph¸p; dù lÔ cßn cã ®¹i biÓu ®¹i diÖn cho c¸c c¬ quan, ban ngµnh cña tØnh Kh¸nh Hoµ: Toµ ¸n nh©n d©n tØnh, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh, MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tØnh, Uû ban nh©n d©n huyÖn Diªn Kh¸nh, c¸n bé Tr¹i giam A2 vµ 181 ph¹m nh©n ®­ưîc xÐt ®Æc x¸ n¨m 2013 cïng c¸c phãng viªn b¸o chÝ, đµi ph¸t thanh truyÒn h×nh Kh¸nh Hoµ, VTV1 th­êng tró t¹i Kh¸nh Hoµ ®Õn ®Ó ®ư­a tin.

Sau khi đồng chí Nguyễn Sơn - Giám thị trại A2 công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, đại diện phạm nhân đã phát biểu cảm tưởng : " Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của nhà nước, thể hiện truyền thống nhân văn của dân tộc, chính sách nhân đạo của Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải, quyết tâm cải tạo tiến bộ. Đây là niềm hạnh phúc lớn cho phạm nhân được đặc xá và cũng là tấm gương cho những phạm nhân chưa được đặc xá phấn đấu học tập, lao động cải tạo tiến bộ để trở thành người công dân có ích cho xã hội ".

Lễ công bố đặc xá của Chủ tịch nước tại trại giam A2 - Khánh Hoà
Lễ công bố đặc xá của Chủ tịch nước tại trại giam A2 - Khánh Hoà
Lễ công bố đặc xá của Chủ tịch nước tại trại giam A2 - Khánh Hoà Lễ công bố đặc xá của Chủ tịch nước tại trại giam A2 - Khánh Hoà Lễ công bố đặc xá của Chủ tịch nước tại trại giam A2 - Khánh Hoà
KÕt thóc buæi lÔ, ®ång chÝ NguyÔn S¬n ®· ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua trong toµn ph¹m nh©n cña Tr¹i./.

Trần Thanh Thuỷ

Liên kết website

Thông kê truy cập