Quyết định 161/QĐ-VKSTC ngày 29/05/2014
Bổ sung biểu mẫu thống kê vào chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp
Tải quyết định và biểu mẫu thống kê tại đây:161_QD-VKSTC-29.5.14.docx
VKSND tỉnh Khánh Hòa