Quyết định 452/QĐ-VKSTC ngày 04 tháng 10 năm 2013
Ban hành Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp
Tải quyết định 452/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2013 tại đây:  Quyet dinh ban hanh che do bao cao.doc

 Tải hệ thống biểu mẫu thống kê tại đây:hethongbieumauthongke2013
VKSND tỉnh Khánh Hòa