Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhệm kỳ 2021 - 2026

ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY VKSND TỈNH KHÁNH HÒA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh bầu ra, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa chuẩn y tại Quyết định số 8965-QĐ/ĐUK, ngày 15/7/2020. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm có 3 đồng chí, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Thanh Hào – Phó Bí thư Đảng ủy.

ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY VKSND TỈNH KHÁNH HÒA  THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020
Ủy ban kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra, giám sát

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy là bộ phận tham mưu cho Đảng ủy thực hiện về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy giao. Ủy ban Kiểm tra làm việc dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Ngay sau khi nhận Quyết định chuẩn y của Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham mưu Đảng ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và tiến hành kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2020.

Năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành:

- Kiểm tra 1 chi bộ trực thuộc: về việc lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết… của đảng cấp trên. Kiểm tra việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2020; phối hợp kiểm tra việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiểm tra việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.


ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY VKSND TỈNH KHÁNH HÒA  THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020
Ủy ban kiểm tra giám sát đồng chí Bí thư Chi bộ 7

- Giám sát 2 đồng chí cấp ủy viên: về việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng cấp trên; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; Việc thực hiện nhiệm vụ Bí thư chi bộ, tổ chức Đại hội chi bộ, thực hiện Quy chế làm việc; việc kê khai tài sản, thu nhập.

Sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát, Ủy Ban kiểm tra đều báo cáo Đảng ủy về những ưu điểm và những tồn tại của đối tượng được kiểm tra, giám sát và tham mưu Đảng ủy ban hành Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát; Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra nhận thấy chi bộ và 2 đồng chí cấp ủy viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, quán triệt đầy đủ kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên đến đảng viên trong chi bộ; tiếp tục lãnh đạo chi bộ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; Lãnh đạo chi bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022…Tuy nhiên, vẫn còn một vài tồn tại thiếu sót các chi bộ cần phải khắc phục trong thời gian tới và không có trường hợp nào có dấu hiệu vi phạm phải báo cáo Đảng ủy xử lý.

- Tiến hành giám sát thường xuyên: đối với các chi bộ trực thuộc trong xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020.

Trong năm 2020, Ban Chấp hành đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh tiếp tục nhận thức được vai trò, vị trí, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, nên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đến nay, Ủy ban Kiểm tra đã thực hiện và hoàn thành cơ bản chương trình kiểm tra, giám sát đề ra ngay từ đầu năm./.

Ngọc Tuyết

Liên kết website

Thông kê truy cập