Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Hệ thống Biểu mẫu trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân

Mẫu 1. Tờ trình khen cấp NN.docx
Mẫu 2. DS kèm theo tờ trình đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.docx
Mẫu 3. Biên bản khen cấp Nhà nước.docx
Mẫu 4. DS kèm theo BB đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước kem theo BB.docx
Mẫu 5. Tờ trình Bằng khen của VT.docx
Mẫu 6. DS đề nghị khen thưởng theo Tờ trình.docx
Mẫu 7. Biên bản tặng Bằng khen của VT.docx
Mẫu 8. DS đề nghị khen thưởng kèm theo BB.docx
Mẫu 9. Tờ trình tặng Kỷ niệm chương.docx
Mẫu 10. Danh sách kem thoe TT tặng kỷ niệm chương trong ngành.docx
Mẫu 11. Danh sách kèm theo TT tặng kỷ niệm chương ngoài Ngành.docx
Mẫu 12. Danh sách tặng kỷ niệm chương là người ngoài.docx
Mẫu 13. Biên bản tặng Kỷ niệm chương.docx
Mẫu 14. Danh sách kem thoe BB tặng kỷ niệm chương.docx
Mẫu 15. Danh sách kèm theo BB tặng kỷ niệm chương ngoài Ngành.docx
Mẫu 16. Danh sách kèm BB tặng kỷ niệm chương là người ngoài.docx
Mẫu 17. cá nhân kỷ niệm chương.docx
Mẫu 18. Báo cáo thành tích Tập thể đề nghị khen thường xuyên.docx
Mẫu 19. Ca nhan khen thưởng xuyên.docx
Mẫu 20. Ca nhan khen cống hiến.docx
Mẫu 21. Báo cáo thành tích Tập thể đề nghị Anh hùng Lao động.docx
Mẫu 22. Tap the mau dot xuat.docx
Mẫu 23. Ca nhan mau dot xuat.docx
Mẫu 24. Tap the mau phong trao.docx
Mẫu 25. Ca nhan mau phong trao.docx
Mẫu 26. Tờ trình khen cấp NN của Vụ 16.docx
Mẫu 27. DS kèm theo tờ trình đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.docx
Mẫu 28. Biên bản khen cấp Nhà nước Vụ 16.docx
Mẫu 29. DS kèm theo BB đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước kem theo BB.docx
Phụ lục I. biểu so sanh số liệu từng năm.docx
Phụ lục II. Biểu so sánh giai đoan mới.docx
PHỤ LỤC.docx

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập