Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới

Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Sức mạnh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tốt theo tinh thần Chỉ thị 09 của Ban Bí thư và đạt được những kết quả như sau:

Xuất phát từ tầm quan trọng của nhiệm vụ toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Ban cán sự đảng, Đảng ủy VKSND tỉnh Khánh Hòa luôn coi trọng và đặc biệt quan tâm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 17/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới ở hai cấp kiểm sát. Xuất phát từ nhiệm vụ chính trị được giao của ngành Kiểm sát nhân dân, Ban cán sự đảng, Đảng ủy đã cụ thể hóa Chỉ thị của Ban Bí thư, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trực thuộc từ tỉnh đến huyện triển khai thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. VKSND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngành Kiểm sát Khánh Hòa và kiện toàn Ban qua từng năm để đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả; thành lập Đội tự vệ cơ quan Viện kiểm sát để tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề về an ninh trật tự.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội:

Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành trong từng thời điểm cụ thể, ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Viện kiểm sát Khánh Hòa với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại địa phương, có vị trí và vai trò rất quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Nhận thức được vai trò, vị trí của cơ quan, nên thời gian qua, Ban cán sự đảng, Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo các chi bộ, các đơn vị trong ngành chủ động phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp nắm chắc việc xác định địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trong việc thực hiện chuyển hóa. Chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức xét xử lưu động trên các địa bàn được xác định chuyển hóa nhằm tuyên truyền pháp luật tới toàn thể nhân dân, nâng cao tinh thần phòng ngừa, đấu tranh đến nhân dân địa phương, góp phần nâng cao công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Bằng các biện pháp về nghiệp vụ và sự tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên nên VKSND hai cấp tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc quản lý, phân loại và xử lý tin báo tố giác về tội phạm, 100% tin báo đều được thụ lý, kiểm sát chặt chẽ ngay khi tiếp nhận, không để xảy ra tình trạng tin báo tồn đọng kéo dài hay quá hạn luật định. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cùng cấp trong việc phân loại xử lý, nâng cao tỷ lệ xử lý hình sự trong bắt giữ, chống bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, hai cấp kiểm sát tỉnh Khánh Hòa đã chủ động bàn bạc với các Cơ quan tiến hành tố tụng chọn nhiều vụ án trọng điểm, xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp để điều tra, truy tố, xét xử nhằm phục vụ yêu cầu chính trị của địa phương. Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thường xuyên phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức trung bình 01 phiên tòa rút kinh nghiệm/ 01 KSV mỗi năm, tiến hành xét xử lưu động nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp và tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng trong nhân dân.

Ban cán sự đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo VKSND hai cấp chú trọng  công tác phối hợp với các ngành hữu quan như Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án, UBMTTQVN, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, công tác tuyên truyền trong ngành kiểm sát….để nâng cao trách nhiệm trong việc phòng ngừa tội phạm.

 Về xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

      Ban cán sự đảng, Đảng ủy luôn quan tâm xây dựng và củng cố Đội tự vệ cơ quan, đến nay, lực lượng này sẵn sàng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác tham mưu, bảo vệ an ninh trật tự tại cơ quan.

Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghiêm túc công tác quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm, quy định, nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực công tác kiểm sát và hoạt động của ngành.  Trên cơ sở các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các chương trình thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Ban cán sự đã vận dụng để xây dựng thành chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có trọng tâm trọng điểm trong toàn ngành kiểm sát Khánh Hòa. Ban cán sự luôn xác định “xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, coi trọng việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và của ngành đến toàn thể cán bộ, công chức nhằm nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, cũng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước, yên tâm công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao, kịp thời ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ công chức trong toàn ngành kiểm sát Khánh Hòa. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm. Đảng ủy, các chi bộ thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng theo quy định. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời giáo dục, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và tổ chức…; Thường xuyên lãnh đạo tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên để học tập quán triệt, thấm nhuần hơn nữa chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và cuộc vận động Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt đảng, luôn nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, những vấn đề mang tính nguyên tắc, trở thành nghị quyết thì mọi đảng viên phải chấp hành nghiêm túc.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tiến hành thường xuyên, Ban cán sự đảng đã nhận thức công tác Bảo vệ chính trị nội bộ là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, giữ vững thành quả của cách mạng Việt Nam; nhằm đề cao cảnh giác cách mạng, kịp thời đấu tranh với những người có quan điểm trái đường lối, nguyên tắc tổ chức Đảng…Do vậy, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát Khánh Hòa luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát và coi công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành là nhiệm vụ quan trọng và được đánh giá là một mắt xích không thể thiếu trong khâu công tác cán bộ, đã triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, coi đây là nhiệm vụ công tác thường xuyên của ngành. Tình hình chính trị nội bộ trong ngành Kiểm sát Khánh Hòa ổn định, chưa phát hiện trường hợp nào có vấn đề liên quan đến chính trị hiện tại. Ban cán sự đảng thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có biện pháp chấn chỉnh, giáo dục kịp thời. Nhìn chung đội ngũ cán bộ đảng viên ngành kiểm sát Khánh Hòa giữ vững quan điểm lập trường và bản lĩnh chính trị, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trong nước có những diễn biến phức tạp, tình hình thể giới chứa đựng những yếu tố bất ổn khó lường nhưng chưa phát hiện cán bộ đảng viên nào có biểu hiện quan hệ chính trị hiện tại phức tạp cần phải xem xét. Ban cán sự đảng đã thực hiện tốt việc rà soát, bố trí những cán bộ có đủ tin cậy về chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực vào cấp ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh, huyện, bố trí cán bộ đảm nhận công việc tại các bộ phận trọng yếu cơ mật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; phối hợp với Ban tổ chức Tỉnh ủy (Phòng bảo vệ chính trị nội bộ) làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015; 2016 - 2020 và công tác quy hoạch, đề bạt bổ nhiệm cán bộ của ngành.

Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ; kết hợp tổ chức thông tin tình hình an ninh chính trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, tình hình chấp hành pháp luật trong nước, trong tỉnh cùng với chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước trên từng lĩnh vực cho cán bộ, đảng viên toàn ngành nắm bắt kịp thời. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cho cán bộ, công chức. Do vậy, đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong 5 năm qua, ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 17/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới ở hai cấp kiểm sát. Ban cán sự, Đảng ủy cơ quan đã cụ thể hóa nội dung Chỉ thị và Kế hoạch sát yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế ở đơn vị để đề ra kế hoạch hoạt động phù hợp, xây dựng phong trào cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức trong phối hợp, tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan và địa phương. Phối hợp tốt, chặt chẽ  với Công an, UBMTTQ Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể cùng cấp trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Ngành kiểm sát khánh Hòa thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ công chức trong toàn  ngành đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên rõ rệt như: Tăng cường hơn nữa công tác kiểm sát điều tra nhằm tránh việc bỏ lọt tội phạm, oan sai; thận trọng trong việc truy tố, xét xử; có sự tác động mạnh mẽ đối với các cơ quan hữu quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, tránh để án quá hạn luật định, tồn động kéo dài qua nhiều năm; tăng cường công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp ở các khâu công tác giam giữ, cải tạo, thi hành án, giải quyết các vụ việc của Tòa án, giải quyết đơn thuộc thẩm quyền và của các cơ quan tư pháp. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu công tác trong tình hình mới.

Tuy nhiên, Một số đơn vị, Ban chỉ đạo chậm tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, cấp ủy một số nơi có lúc chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác này.

Một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới:

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao lòng yêu nước và lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho cán bộ, kiểm sát viên, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ không thể tách rời giữa độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngành Kiểm sát Khánh Hòa, chăm lo phát triển Đội tự vệ cơ quan Viện kiểm sát để tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề về an ninh trật tự.

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát được giao, phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện…để góp phần giữ vững an ninh trật tự ở các địa bàn dân cư. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng là then chốt, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới nhằm giữ vững tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết dân tộc và đồng thuận xã hội tại địa phương.

Ngọc Tuyết

Liên kết website

Thông kê truy cập