Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

NGÀNH KIỂM SÁT KHÁNH HÒA GÓP PHẦN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH QUA GẦN 40 NĂM ĐỔI MỚI

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa được tách ra từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Khánh theo Quyết định thành lập số 80/QĐ-TC ngày 04/7/1989 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, sau khi tỉnh Phú Khánh tách thành hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa vào ngày 30/6/1989 theo Nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VIII. Trong bối cảnh cùng cả nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn biến phức tạp, trong khi biên chế quá ít so với khối lượng công việc phải giải quyết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tỉnh ủy Khánh Hòa, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bộ máy ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã không ngừng được củng cố, đổi mới phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, đến nay đã dần ổn định, hoạt động có hiệu quả. Số lượng Kiểm sát viên hai cấp đã được tăng cường nhưng chất lượng chưa đồng đều, biên chế hiện tại còn thiếu nhiều do không có nguồn tuyển dụng; mặc dù đang gặp áp lực rất lớn trong công việc nhưng đội ngũ công chức, người lao động ngành Kiểm sát Khánh Hòa luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tâm huyết với Ngành, luôn luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xác định thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhân tố then chốt, tạo động lực thúc đẩy xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo cơ sở vững chắc củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội; các cấp ủy đảng ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã lãnh đạo toàn ngành thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu.

Cấp ủy đảng trong ngành Kiểm sát Khánh Hòa luôn chú trọng việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, từ đó cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành và triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả trong toàn đơn vị. Bước vào thời kỳ đổi mới, cùng cả nước đối mặt và từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức; đặc biệt ngay sau thời điểm chia tách tỉnh năm 1989, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa gặp khó khăn về mọi mặt; tình hình tư tưởng của công chức chưa ổn định, từ việc phân công, điều động công chức; việc bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ mới cho công chức; đến việc trang bị cơ sở vật chất ban đầu cho hai đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, là những yêu cầu mới được đặt ra. Ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã tập trung thực hiện công tác chính trị, tư tưởng; đề ra những biện pháp giáo dục, rèn luyện và quản lý đội ngũ công chức ổn định tư tưởng, an tâm công tác, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong từng đơn vị, tập trung hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII) năm 1992 về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 lần 2 (khóa VIII) năm 1999 "Một số vấn đề cơ bản và cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay"…; trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng cho đội ngũ công chức, đảng viên ngành Kiểm sát Khánh Hòa dần được nâng cao; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước, yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ công chức trong toàn ngành; đồng thời thực hiện nghiêm túc việc xác định trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, vai trò gương mẫu của đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng các tổ chức đảng ngành Kiểm sát Khánh Hòa ngày càng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Hiện nay, Ban cán s đng Viện kiểm sát nhân dân tnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Vin kim sát hai cp tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giáo dục công chức và người lao động; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI, XII, XIII), Kết luận số 21- KL/TW  ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã quán triệt học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Xác định công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Ngành liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, lãnh đạo công chức toàn ngành thực hiện đầy đủ những tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; điều chỉnh thái độ, hành vi, cách ứng xử, việc thực chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ Kiểm sát khi thi hành công vụ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Xây dng đội ngũ cán b, nht là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu các đơn vị, gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Năm 1986, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Khánh có 07 phòng nghiệp vụ và 14 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Đến ngày 30/6/1989, tỉnh Phú Khánh được tách thành hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên theo Nghị quyết kỳ họp thứ 5- Quốc hội khóa VIII, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa được thành lập. Trong bối cảnh tình hình đất nước và tỉnh nhà đối mặt với nhiều khó khăn, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, trong khi biên chế của ngành quá ít so với chức năng nhiệm vụ, khối lượng công việc phải giải quyết. Tính đến ngày 31/12/1989 toàn ngành Kiểm sát Khánh Hòa chỉ có 82 biên chế (tỉnh 38, huyện 44) được cơ cấu thành 05 phòng nghiệp vụ và 07 Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố; có 03 lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, 05 trưởng phòng, 07 Viện trưởng và 03 Phó Viện trưởng cấp huyện; có 60 Kiểm sát viên ở hai cấp; chỉ có 02 cán bộ có trình độ đại học luật; 53 cán bộ có trình độ văn hóa 12/12 và 03 cán bộ có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị thời kỳ đổi mới, ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã kiện toàn, đổi mới về tổ chức bộ máy, cơ cấu cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảm bảo đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến năm 2001, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa có 09 phòng nghiệp vụ; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được kiện toàn gồm Viện trưởng, 02 Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 09 Trưởng phòng, 07 Phó trưởng phòng; 07 Viện trưởng và 08 Phó Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng, tâm huyết với Ngành, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xác định công tác cán bộ là khâu quan trọng hàng đầu của ngành Kiểm sát nhân dân, trong những năm qua, ngành Kiểm sát Khánh Hòa thường xuyên thực hiện việc rà soát, kiện toàn cơ cấu lại đội ngũ công chức; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở hai cấp kiểm sát; lựa chọn, bố trí công chức, kiểm sát viên có năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ ở khâu công tác trọng tâm, mũi nhọn; đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đội ngũ lãnh đạo, quản lý có trình độ chuyên môn cao, đã được đào tạo và đạt trình độ lý luận chính trị theo quy định, hiện tại đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Việc phân công, điều động, bố trí nhân sự, chuyển đổi vị trí công tác trong tác trong Ngành được nghiên cứu, xem xét thực hiện một cách hợp lý nhằm phát huy tốt nhất nguồn lực hiện có, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa có 16 đơn vị trực thuộc (08 đơn vị cấp phòng và 08 viện kiểm sát cấp huyện) với 196 công chức và người lao động; trong đó 71,4% có trình độ cử nhân luật; 5,1% thạc sĩ; 16,8% đạt trình độ lý luận chính trị cao cấp và 44,9% đạt trình độ trung cấp.

Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”;  Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 17/10/2018 của Tỉnh ủy Khánh Hòa; công tác tổ chức cán bộ trong ngành Kiểm sát Khánh Hòa luôn được thực hiện đúng quy định, quy chế dân chủ trong Ngành; xây dựng đội ngũ công chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; góp phần xây dựng tổ chức bộ máy ngành Kiểm sát Khánh Hòa ổn định, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, ngành Kiểm sát Khánh Hòa đồng thời thực hiện nhiệm vụ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện lý luận về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chỉ đạo các cấp ủy đảng trong ngành tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến kịp thời, đầy đủ yêu cầu về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đặt ra trong các quan điểm, chủ trương của Đảng. Các đơn vị trong ngành Kiểm sát Khánh Hòa tiến hành rà soát, xác định, đề xuất thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong từng giai đoạn thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; đồng thời đề xuất hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.

Ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã tiến hành tổng kết thực tiễn thi hành quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021). Đồng thời, nghiên cứu, góp ý các Luật, dự án Luật theo chủ trương của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong tổ chức thi hành pháp luật; thực hiện sơ kết, tổng kết các đạo luật về tư pháp theo chủ trương của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. T chc quán trit và thc hin nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong các Nghị quyết của Quốc hội.

Ngành Kiểm sát Khánh Hòa thực hiện nhiều biện pháp tăng cường đổi mới, nâng cao trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa; thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản Nhà nước bị thiệt hại, thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự - hành chính; chú trọng thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tiếp tc kin toàn t chc b máy ca các đơn vị trực thuộc, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo quan điểm, chủ trương của Đảng; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng tự đào tạo; tuyển chọn, cử công chức dự thi để bổ nhiệm các chức danh tư pháp bảo đảm chất lượng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện KSND. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; trong xây dựng, kiện toàn tổ chức tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.

Các cấp ủy đảng trong ngành Kiểm sát khánh Hòa luôn nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát nên đã quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo và hướng dẫn thực hiện công tác này trong toàn Đảng bộ, Chi bộ. Trên cơ sở hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát của đảng cấp trên, đã kịp thời quán triệt thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm ta, giám sát đến chi bộ, đảng viên và chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc trong toàn Đảng bộ, Chi bộ.

Các cấp ủy đảng đã xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và từng năm; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm theo Điều 32 Điều lệ Đảng, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm sát với tình hình đặc điểm của từng chi bộ. Thực hiện việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến các chi bộ trực thuộc và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nhìn chung, công tác kiểm ra, giám sát được cấp ủy chỉ đạo, lãnh đạo và triển khai hướng dẫn kịp thời, phát huy tác dụng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong thời gian qua.

Các cấp ủy đảng trong ngành Kiểm sát Khánh Hòa thực hiện nghiêm túc quy định về khen thưởng, kỷ luật. Việc khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được các cấp ủy thực hiện gắn với đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm, đồng thời xét khen thưởng tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ; kịp thời động viên, khuyến khích tổ chức cơ sở đảng, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng thẩm quyền, bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Trong giai đoạn 10 năm kể từ ngày thành lập (1989 – 2009), ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã phát hiện, xử lý kỷ luật 19 trường hợp; đến giai đoạn 2010 -2023 có 03 đảng viên bị các cấp ủy đảng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách, 01 trường hợp bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Hiện nay, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo  tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, chi bộ gắn với công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ cơ quan, đơn vị. Quán triệt thực hiện nghiêm Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Nghị quyết 60-NQ/BCSĐ ngày 21/11/2022 của Ban cán sự đảng Viện KSND tối cao về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong ngành Kiểm sát nhân dân. Phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí xảy ra ở cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác thanh tra, tự kiểm tra trong đơn vị để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực và vi phạm pháp luật. Các chi bộ tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Đảng ủy, các chi bộ thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng theo quy định. Phấn đấu thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; quyết tâm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, có đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, lãnh đạo toàn ngành Kiểm sát Khánh Hòa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, ngành Kiểm sát Khánh Hòa luôn thực hiện nghiêm túc các chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân đối với công tác của Ngành; báo cáo và giải trình đầy đủ, rõ ràng những vấn đề nhân dân quan tâm được hội đồng nhân dân đưa ra chất vấn; đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp, khắc phục những điểm còn hạn chế để hoạt động của ngành Kiểm sát ngày càng hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thc hin đổi mi phương thc lãnh đạo ca Đảng để phát huy vai trò ca Mt trn T quc và các đoàn th nhân dân, Ban cán s đảng Vin KSND tnh Khánh Hòa đã quán trit các tổ chức đảng trong ngành kiểm sát Khánh Hòa đổi mới phương thức lãnh đạo để chỉ đạo các bộ phận chuyên môn có liên quan phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 83/KH-BTTUBTWMTTQVN – VKSNDTC ngày 17/9/2014 về việc phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã chủ trì xây dựng Kế hoạch kiểm sát hoạt động tư pháp trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; phối hợp với Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hai cấp thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát tại Nhà Tạm giữ Công an cấp huyện và Trại tạm giam – Công an tỉnh Khánh Hòa.

Nhằm góp phần ngăn chặn, phòng ngừa xảy ra điểm nóng, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng của tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phát huy vai trò của giám sát, phản biện xã hội của cán bộ, đảng viên trong ngành Kiểm sát Khánh Hòa, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;  Ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã triển khai thực hiện tốt Quy chế số 238 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm và Kế hoạch số 07-KH/BCSĐ ngày 29/9/2021 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc  quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238. Hai cấp kiểm sát đã xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với Viện KSND cùng cấp triển khai Quy chế 238 giai đoạn 2022 – 2025 trong việc thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, phối hợp trao đổi thống nhất phương án tuyên truyền trước, trong và sau khi giải quyết các vụ án trên địa bàn tỉnh có tính chất phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm, theo dõi, đặc biệt là những vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; phối hợp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật quá trình thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã nỗ lực, phấn đấu xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất; đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp và cán bộ lãnh đạo quản lý hai cấp kiểm sát có đủ năng lực, trình độ, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực nâng cao uy tín của Ngành, của Đảng trong nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Ngành, vẫn xảy ra tình trạng trình độ, năng lực, kinh  nghiệm công tác của một bộ phận Kiểm sát viên còn hạn chế, do ý thức tự giác học tập, rèn luyện chưa cao nên còn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; một số ít công chức có biểu hiện thiếu gương mẫu trong công tác và lối sống, thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản thân, đã có những vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Ngành, phải xử lý kỷ luật. Nguyên nhân của tình trạng trên là do công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn bộc lộ hạn chế, có lúc có nơi còn chưa được thực hiện thường xuyên, chưa phát huy hiệu quả; việc nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của công chức còn chưa kịp thời, có lúc còn chưa được quan tâm đúng mức.

Vì vậy, để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới; ngành Kiểm sát Khánh Hòa cần tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả những giải pháp cơ bản sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI, XII, XIII), Kết luận số 21- KL/TW  ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng; chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của công chức, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp. Tăng cường quản lý, giáo dục công chức, người lao động, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng nghiệp vụ; xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh.

- Bám sát s lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, đồng thời phát huy tính chủ động của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo đơn vị trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng.

- Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân./.

Phòng TCCB

Liên kết website

Thông kê truy cập