Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH KIẾN NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC THUẾ

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thụ lý, giải quyết kiến nghị khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Diên Khánh. Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh nhận thấy việc quản lý thu thuế, phối hợp trong tư vấn, ấn định mức thuế khoán của Hội đồng tư vấn thuế xã và Chi cục thuế Khu vực Tây Khánh Hòa đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện Diên Khánh chưa chặt chẽ, dẫn đến hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể

- Đối với Chi cục thuế Khu vực Tây Khánh Hòa: Với nhiệm vụ quản lý thu thuế trên địa bàn huyện Diên Khánh, Chi cục thuế Khu vực Tây Khánh Hòa chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm nên không phát hiện được có Hộ kinh doanh khai thuế không trung thực, đầy đủ từ ngày 07/7/2020 đến ngày 17/4/2023, dẫn đến xác định mức thuế khoán không đúng, gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước số tiền 1.907.033.884 đồng. Đến ngày 26/4/2023, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có công văn  chuyển thông tin thu thập được đến Chi Cục thuế Khu vực Tây Khánh Hòa, đề nghị rà soát, đối chiếu, xem xét về nghĩa vụ thuế của Hộ kinh doanh nêu trên thì mới phát hiện vi phạm.

- Đối với Hội đồng tư vấn thuế cấp xã: Với trách nhiệm tư vấn cho Chi cục thuế Khu vực Tây Khánh Hòa về doanh thu, mức thuế khoán của Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh trên địa bàn, Hội đồng tư vấn thuế đã không nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hộ kinh doanh từ ngày 7/7/2020 đến 17/4/2023 để tư vấn điều chỉnh về mức thuế cho Chi Cục thuế khu vực Tây Khánh Hòa làm căn cứ xác định mức thuế khoán hằng năm đối với Hộ kinh doanh trên, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước và làm phát sinh hành vi vi phạm pháp luật.

Qua đó, để đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, tránh gây thất thu thuế cho Nhà nước, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh đã ban hành 02 kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh và Chi cục Trưởng Chi Cục thuế Khu vực Tây Khánh Hòa trong phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn của mình, thực hiện áp dụng các biện pháp sau:

Một là, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và Hội đồng tư vấn thuế của các xã, thị trấn thuộc huyện Diên Khánh tăng cường công tác quản lý, thu thập đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và thực hiện đúng trình tự, thủ tục, theo quy định của Luật quản lý thuế, các quy định của pháp luật có liên quan trong việc thực hiện trách nhiệm tư vấn cho Chi Cục thuế khu vực Tây Khánh Hòa về doanh thu, mức thuế của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với Chi Cục thuế khu vực Tây Khánh Hòa đôn đốc các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động người dân nghiêm chỉnh thi hành pháp luật về thuế.

Hai là, kiến nghị Chi Cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa tăng cường công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thu thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế;  Chỉ đạo Đội quản lý thuế các xã, thị trấn và các Đội nghiệp vụ thuộc Chi cục thuế có liên quan thường xuyên nắm tình hình sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn, thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thu thập đầy đủ thông tin theo quy định của Luật quản lý thuế và các quy định của pháp luật có liên quan trước khi xác định mức thuế khoán, đảm bảo việc xác định mức thuế chính xác. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế của người nộp thuế, kịp thời phát hiện các trường hợp trốn thuế, vi phạm pháp luật về thuế để có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế cho người nộp thuế, người dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn nghiêm chỉnh thi hành pháp luật về thuế.

   Các kiến nghị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh và Chi cục trưởng Chi cục thuế Khu vực Tây Khánh Hòa chấp nhận, thực hiện. Thông qua việc ban hành kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đã góp phần bảo đảm tính nghiêm minh trong thực thi các quy định pháp luật về thuế, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh – chính trị tại tại phương, đồng thời thực hiện tốt chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân.

Phan Công - VKSND huyện Diên Khánh

Liên kết website

Thông kê truy cập