Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Viện KSND huyện Khánh Vĩnh ban hành kiến nghị tổng hợp vi phạm trong việc giải quyết án dân sự của Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh

Qua công tác kiểm sát tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh từ ngày 01/12/2021 đến ngày 30/9/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh nhận thấy: Về cơ bản Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình thụ lý, giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh theo các quy chế phối hợp đã được ký kết.

Tuy nhiên, quá trình thụ lý, giải quyết vẫn còn một số tồn tại, vi phạm như: Vi phạm về thời hạn gửi thông báo thụ lý, quyết định đến Viện kiểm sát theo Khoản 1 Điều 196, Khoản 1 Điều 212  Bộ luật tố tụng dân sự;  Vi phạm trong sử dụng biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Cụ thể:

Có 03/117 thông báo thụ lý vụ án (chiếm 2.5%) có vi phạm về thời hạn gửi đến Viện kiểm sát, vi phạm các Điều 196 Bộ luật tố tụng dân sự; 06/118 quyết định, bản án (chiếm 5%) có vi phạm về thời hạn gửi đến Viện kiểm sát, vi phạm các Điều 212, 217 Bộ luật tố tụng dân sự. Đồng thời một số quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự chưa đồng nhất về cách ghi tên quyết định, ví dụ: Các quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 19, 20, 21/2022/QĐST-HNGĐ ngày 12/9/2022 giải quyết quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp ly hôn, nuôi con” Tòa án ghi tên quyết định là “Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự” là đúng theo mẫu số 45-DS ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Tuy nhiên, một số quyết định đình chỉ khác cũng có quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp ly hôn, nuôi con” lại ghi tên quyết định là “Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hôn nhân gia đình”, điển hình như: Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hôn nhân gia đình số 17/2022/QĐST-HNGĐ ngày 31/8/2022; Quyết định số 18/2022/QĐST-HNGĐ ngày 05/09/2022…là chưa đúng theo mẫu số 45-DS ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP.

Để đảm bảo việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, ngày 17 tháng 10 năm 2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã ban hành Kiến nghị số 368 /KN-VKSKV yêu cầu Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh có biện pháp khắc phục những vi phạm nêu trên và và trả lời bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh theo đúng quy định.

Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã có văn bản trả lời kiến nghị của Viện kiểm sát, theo đó chấp nhận toàn bộ các nội dung Kiến nghị số 368 /KN-VKSKV ngày 17,  đơn vị đã tổ chức họp, rút kinh nghiệm đối với những thẩm phán, thư ký có hồ sơ vi phạm, không để tình trạng vi phạm tái diễn.

Thoa Phan

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập