Những qui định mới của Pháp luật ở đây, chủ yếu là các chế định mới được qui định trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.
Trong phần bài trước, Phòng 7-VKS Khánh Hòa đã đề cập đến thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của KSV trong các phiên tòa hình sự; cũng từ các vấn đề liên quan mật thiết như hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra,...
Kháng cáo quá hạn là một trong những nội dung quan trọng của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS 2015) được quy định tại Phần thứ ba về thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm.Tính chất quan trọng của kháng cáo quá hạn thể hiện ở việc...
Vấn đề địa vị pháp lý của Doanh nghiệp tư nhân theo pháp luật Việt Nam vẫn còn có nhiều bất cập và chưa rõ ràng, gây khó khăn cho doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động kinh doanh. Trong khuôn khổ bài viết này tác giả chỉ phân tích căn cứ pháp lý để...
Hoạt động xét xử tại phiên tòa là một hoạt động tố tụng quan trọng trong công tác kiểm sát giải quyết án hình sự, trong đó vai trò tranh tụng của Kiểm sát viên là yếu tố quyết định. Kết quả tranh tụng không chỉ là sự đánh giá hiệu quả hoạt động tố...
< 1 2 3 ... >